ประวัติ  นางสุจิตรา  ไชยจันทร์

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล                              นางสุจิตรา  ไชยจันทร์

                                                 Mrs.Sujitttra  Chaijan

ตำแหน่งปัจจุบัน                            นักวิจัยชำนาญการ

เวลาที่ใช้ทำวิจัย                            30 ชั่วโมง : สัปดาห์

สถานที่ติดต่อ                               สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

                                                เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200 

                                                โทรศัพท์ 026133201 – 5  โทรสาร 022262112

                                                โทรศัพท์เคลื่อนที่   094-541-6255

                                                Email Address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา

 • 2553                 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2542                 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 • Special Interest Tourism
 • การจัดการด้านการท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑสถานวิทยา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
     ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย

   • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ปีที่ 2) ปีงบประมาณ  2559

     หัวหน้าโครงการวิจัย

   • การสำรวจและสร้างแนวทางพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีงบประมาณ  2559
   • แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ  2559

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
     ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
        พ.ศ. 2559    

   • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ปีที่ 1)
    ปีงบประมาณ  2558 (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย)
    สถานภาพในการทำวิจัย : ร้อยละ 50

     หัวหน้าโครงการวิจัย
        พ.ศ. 2559    

   • แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาต่างชาติ
    ปีงบประมาณ  2558 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
    สถานภาพในการทำวิจัย : ร้อยละ 100
   • ความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    ปีงบประมาณ  2558 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
    สถานภาพในการทำวิจัย : ร้อยละ 100
        พ.ศ. 2556    
   • การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง (ปีที่ 1) ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่มีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางในจังหวัดปทุมธานี งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2556
   • การรับรู้ ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล งบประมาณจากกองทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ผู้ร่วมวิจัย
        พ.ศ. 2558    

   • ความเชื่อทางศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา และการเล่นพนันของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ไปวัดในกรุงเทพมหานคร  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ผู้ร่วมวิจัย)

        พ.ศ. 2554    

   • การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานครตามโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร งบประมาณจาก สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
   • โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านนางเลิ้ง งบประมาณจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร
   • โครงการประเมินผล “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” ปี 2554 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

        พ.ศ. 2553    

   • โครงการประเมินผล “เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี” งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   • โครงการประเมินผล “SMILE in the  Park ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2” งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   • โครงการประเมินผล “เทศกาลงานชิม อร่อยทั่วไทย อร่อยทั่วโลก” งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

        พ.ศ. 2552    

   • โครงการประเมินผลการจัดงานเที่ยวไทย 5 ภาค จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอยุธยา งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วมและเลขานุการโครงการ)
   • โครงการประเมินผลการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วมและเลขานุการโครงการ)
   • การประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์อาหารไทย” (Amazing Taste of Thailand) และโครงการ “เชพกระทะเหล็กทั่วโลก”  (Thailand Brand) งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วมและเลขานุการโครงการ)

      เลขานุการโครงการวิจัย
        พ.ศ. 2551

   • โครงการศึกษาเทศกาลงานประเพณีไทยเพื่อตลาดการท่องเที่ยว งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

        พ.ศ. 2550

   • แผนงานวิจัยเรื่อง “สังคมไทยในโลกไร้พรมแดน”งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2550  
        พ.ศ. 2549
   • แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน”งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2549  
        พ.ศ. 2547
   • แผนงานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพประเทศไทย: การปฏิรูปสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงปัจจุบัน”งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2547  

      บทความวิจัย/วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ

   • The New media to communicate tourism in Thailand. บทความวิชาการนำเสนอในเวที IT FITS - TOURISM AND SUSTAINABILITY  INTERNATIONAL CONFERENCE ๒๕th September ๒๐๑๕, Assisi, Italy.
   • การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย. บทความวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย” วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
   • ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บทความวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๕ เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙.
   • การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้. บทความวิชาการเรื่องในหนังสือ เบื้องหน้า – เบื้องหลัง งานพิพิธภัณฑ์ : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ฯ
   • สื่อออนไลน์กับการท่องเที่ยว. บทความวิชาการเรื่องในวารสารรวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษาในวาระ ๔๒ ปี

      งานหนังสือ

   1. การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย” วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
   2. เบื้องหน้า – เบื้องหลัง งานพิพิธภัณฑ์ : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ฯ เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ในวังหลวง : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ฯ” วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘
   3. “พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ปทุมธานี” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์.  วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
   4. “ย้อนรอยโบราณ…สู่พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ย้อนรอยโบราณ…สู่พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖.
   5. “พดด้วงและเบี้ยหอยในระบบเงินตราไทย” (๒๕๕๕) เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การกำเนิดของเงินพดด้วง” วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

      งานบรรยาย/การเสนอผลงาน

   1. บรรยายผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย” การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย” วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
   2. บรรยายผลการวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้” การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ในวังหลวง : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ฯ” วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘
   3. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนยุค Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในการสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   4. บรรยายผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตามโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. (๒๕๕๕)
   5. บรรยายในหัวข้อ "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับงานพัฒนาชุมชน" วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์. (๒๕๕๔)
   6. บรรยายในหัวข้อ “การสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดอุทัยธานี.  (๒๕๕๔)