นางกัญญารินทร์ ไชยจันทร์

นางกัญญารินทร์  ไชยจันทร์     

Mrs.Khunyarin  Chaijan      

ตำแหน่งปัจจุบัน                            นักวิจัยชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ                               สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

                                                เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200

                                                โทรศัพท์ 026133201 – 5  โทรสาร 022262112

                                                โทรศัพท์เคลื่อนที่   094-541-6255

                                               Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา

2553                            วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542                            เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 • Special Interest Tourism
 • Educational Tourism
 • Volunteer Tourism
 • Cultural Tourism
 • Tourism Management
 • Museology

 

บทความวิจัย/วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

 1. POTENTIAL OF EDUCATIONAL TOURISM PRODUCTS FOR FOREIGN STUDENTS IN THAILAND. Submit oral presentation5th International Conference on Business, Economics, Management and Marketing (ICBEMM ๒๐๑๘ March Oxford) (March 5-7 th, 2018, Oxford, United Kingdom
 2. Behaviors of Tourists Who Lived in Neighboring Provinces Affecting Educational TourismPathum Thani, Thailand. Oral presentation at 13 th International Conference on Thai Studies "Globalized Thailand?" Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand.
 3. Motivation to Travel and Tourism Behavior of Foreign Students in Thailand. Oral presentation at the WEI International Academic23 - 25 January, 2017, Fundació UniversitatAutònoma de Barcelona, Casa Convalescència, Barcelona, Spain.
 4. The New media to communicate tourism in Thailand. Oral presentation at IT- TOURISM AND SUSTAINABILITY INTERNATIONAL CONFERENCE  25th September 2015, Assisi, Italy.
 5. ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม Babyในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บทความวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๕ เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙.
 6. การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้. บทความวิชาการในหนังสือ เบื้องหน้า – เบื้องหลัง งานพิพิธภัณฑ์ : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ฯ
 7. สื่อออนไลน์กับการท่องเที่ยว. บทความวิชาการ ในวารสารรวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษาในวาระ ๔๒ ปี

 

Research Report

 

 1. Development of Educational Tourism for Foreign Students (Research Director)
 2. Exploration of Educational Tourism Products for Foreign Students (Research Leader)
 3. Behavioral Tendency in Tourism among High School in(Research Leader)
 4. Motivation to travel and Tourism Behavior of Foreign(Research Leader)
 5. THAINESS Tourism Needs: a case study of adolescents studyingThammasat University (Research Leader)
 6. Perception, Attitude, and Behavior with Impacts on Educational Tourism in the ProvincePathum Thani: Case Study of Tourists Residing in Pathum Thani Province” (Research Leader)
 7. Perception and Attitude toward Travel in Thailand and Traveling Behavior of Baby-boomers in Bangkok and its Vicinity” (Research Leader)
 8. Religious Belief, Religious Practice and Gambling Behavior of Thai Buddhists Visiting Temples in Bangkok. (Co-researcher)
 9. Management of BMA Museums under(Bangkok Metropolitan Administration) Local Museum Project” (Co-researcher)
 10. Conservation and Development of Cultural Tourism in Nang Leong Area” (Co-researcher)
 11. Evaluation“Maha-Songkran” Festival for ๒๐๑๑ in Bangkok and Other Provinces” (Co-researcher)
 12. Evaluation“Visit Five Regions of Thailand Festival”: Provinces of Udon Thani, Surat Thani, and Suphan Buri” (Co-researcher)
 13. Evaluation“SMILE in the Park” (Co-researcher)
 14. International๒๐๑๐ Amazing Thailand(Co-researcher)
 15. Evaluation of Thailand๕ regions., ChonburiUbon RatchathaniPhitsanulokNakhon Sri Thammarat, and Ayutthaya Province.(Co-researcher)
 16. Evaluation of UBON INTERNATIONAL WAX FESTIVAL (Co-researcher)
 17. Evaluation of Amazing Taste of Thailand and Thailand(Co-researcher)

 

งานหนังสือ

 

 1. Educational Tourism of Elementary School to Museum and Communities) เยาวชนเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์และชุมชน ในโครงการบริการทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์และชุมชนบางลำพู ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
 2. เยือนพิพิธภัณฑ์ (Educational Tourism in Museum) โครงการสัมมนาทางวิชาการEducational Tourism in Museum ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐
 3. การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย” วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 4. เบื้องหน้า – เบื้องหลัง งานพิพิธภัณฑ์ : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ฯ เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ในวังหลวง : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ฯ” วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘
 5. “พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ปทุมธานี” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์.  วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 6. “ย้อนรอยโบราณ…สู่พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ย้อนรอยโบราณ…สู่พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖.
 7. “พดด้วงและเบี้ยหอยในระบบเงินตราไทย” (๒๕๕๕) เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การกำเนิดของเงินพดด้วง” วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

งานบรรยาย/การเสนอนำผลงาน

 

๑.     บรรยาย “Educational Tourism of Elementary School to Museum and Communities เยาวชนเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์และชุมชน” โดยเครือข่ายความร่วมมือสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์และชุมชนบางลำพู ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.     บรรยาย “การท่องเที่ยววิถีไทยกับผู้สูงอายุ” ณ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓.     บรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย” การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การท่องเที่ยววิถีแห่งไทย” วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๔.     นำเสนอ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความเชื่อทางศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา และการเล่นพนันของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ไปวัดในกรุงเทพมหานคร”  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

๕.     บรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้” การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พิพิธภัณฑ์ในวังหลวง : ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ ฯ” วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘

๖.     นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนยุค Baby boomer ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในการสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๗.     บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตามโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

๘.     บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับงานพัฒนาชุมชน" วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์.

๙.     บรรยายเรื่อง การสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดอุทัยธานี.