Page 5 - thaikhadi59book
P. 5

รายงานประจ?ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ / ANNUAL REPORT 2016

อาจารย์ ดร.อนุชา ทรี คานนท์ ผูอ้ ?ำนวยการสถาบนั ไทยคดีศึกษา
    จบการศกึ ษาอดุ มศกึ ษาสาขา ว.บ. (วารสารศาสตร)์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ และบณั ฑติ ศกึ ษา

สาขา M.S. (Journalism) West Virginia University, U.S.A. และPh.D. (Journalism) Southern Illinois
University at Carbondale, U.S.A.

    ปจั จบุ นั เปน็ อาจารยป์ ระจำ? สาขาวชิ าหนงั สอื พมิ พแ์ ละสง่ิ พมิ พ์ คณะวารสารศาสตรแ์ ละสอื่ สาร
มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจทางด้านไทยศึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลป
วฒั นธรรมไทย และวฒั นธรรมประเทศตา่ งๆ นอกจากน้ียงั มีผลงานในดา้ นศลิ ปวฒั นธรรมไทยอื่นๆ อาทิ
ผู้ช่วยผู้อ?ำนวยการจัดการแสดง โขนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิ นี าถ คณะอนกุ รรมการปรกึ ษา พพิ ธิ ภณั ฑผ์ า้ ในสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ
(หอรัษฎากรพิพัฒน์) ในพระบรมมหาราชวัง ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมในคณะท?ำงานเครือ
ข่ายมรดกวฒั นธรรมแห่งอาเซียน วิทยากรบรรยายและผู้นำ? คณะจัดนิทรรศการเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม
ไทยทงั้ ในและต่างประเทศ

    นอกจากการสอนในมหาวทิ ยาลยั ตามหลกั สตู ร และการเปน็ ผทู้ รงคณุ วฒุ แิ ละผเู้ ชยี่ วชาญดา้ น
ศลิ ปวฒั นธรรมให้กบั หน่วยงานตา่ งๆ แล้ว ดร.อนชุ า ทรี คานนท์ ยงั เปน็ วิทยากรพิเศษในสาขาวัฒนธรรม
ไทยใหก้ บั สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศว์ โรปการ กระทรวงการตา่ งประเทศ ซึง่ จัดหลกั สูตรทม่ี ุ่งเนน้
อบรมข้าราชการท่จี ะไปประจำ? การในตา่ งประเทศดว้ ย

    ดว้ ยผลงานและความสามารถในด้านการบริหารจดั การและการบรู ณาการดา้ นวฒั นธรรม
กระทรวงวฒั นธรรมจงึ ไดป้ ระกาศเชดิ ชเู กยี รตใิ ห้ ดร.อนชุ า ทรี คานนท์ เปน็ ผทู้ ำ? คณุ ประโยชนต์ อ่ กระทรวง
วฒั นธรรม ประจำ? ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

            รองศาสตราจารย์กติ ิมา สรุ สนธิ รองผู้อ?ำนวยการฝ่ายบรหิ าร สถาบนั ไทยคดศี ึกษา
                จบการศึกษาอุดมศึกษาสาขา ศศ.บ. (สอ่ื สารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัย

            กรุงเทพ และบณั ฑติ ศกึ ษาสาขา นศ.ม. (นเิ ทศศาสตรมหาบัณฑติ ) จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลยั
                ปจั จบุ นั เปน็ อาจารยป์ ระจำ? สาขาวชิ าบรหิ ารการสือ่ สาร คณะวารสารศาสตรแ์ ละสอื่ สารมวลชน

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจทางด้านงานวิจัย การวางแผน และการบริหารโครงการบริการ
            สงั คม อีกทงั้ ยังเคยดำ? รงตำ? แหน่งเป็น รองคณบดฝี ่ายวิจัยและวางแผน รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
            และผอู้ ำ? นวยการโครงการบรกิ ารสงั คม คณะวารสารศาสตรแ์ ละส่อื สารมวลชน และยงั ผลติ ผลงานวจิ ยั ท่ี
            เกย่ี วกับนโยบายการสือ่ สาร เครอื ข่ายการสอ่ื สาร และการสือ่ สารในด้านตา่ งๆ อยา่ งต่อเน่ือง
อาจารย์เชษฐา พลายชมุ รองผู้อำ? นวยการฝ่ายศิลปวฒั นธรรม สถาบนั ไทยคดศี กึ ษา
    จบการศกึ ษาอดุ มศกึ ษาสาขา สถ.บ. (สถาปตั ยกรรมศาสตรบณั ฑติ ) จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั
และบณั ฑติ ศึกษาสาขา สถ.ม (สถาปตั ยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั
    ปจั จบุ นั เปน็ อาจารยป์ ระจำ? คณะสถาปตั ยกรรมศาสตรแ์ ละการผงั เมอื ง มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
มคี วามสนใจทางดา้ นสถาปตั ยกรรมไทย การออกแบบ อกี ทง้ั เคยดำ? รงตำ? แหนง่ ผชู้ ว่ ยอธกิ ารบดฝี า่ ยศลิ ป
วฒั นธรรม มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ นอกจากนย้ี งั มผี ลงานวจิ ยั และวชิ าการทเี่ กยี่ วกบั การพฒั นารปู แบบ
สถาปัตยกรรมไทยสมยั ใหม่ และเปน็ สถาปนกิ ผ้อู อกแบบปรับปรงุ หมู่เรอื นไทย ซึง่ เปน็ ศนู ยเ์ ผยแพรแ่ ละ
ประสานงานของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ ังสิต

                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10