Page 4 - thaikhadi59book
P. 4

รายงานประจ?ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ / ANNUAL REPORT 2016

     สารจากผูอ้ ำ? นวยการสถาบันไทยคดศี กึ ษา

     สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด?ำเนินการรวบรวมและ
จัดท?ำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพันธกิจหลักท่ีส?ำคัญของสถาบันฯ ด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท?ำนุบ?ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องกับปณิธานของ
สถาบนั ไทยคดศี กึ ษาทต่ี งั้ ไวค้ อื สรา้ งงานวจิ ยั ใหเ้ ปน็ เลศิ เผยแพรค่ วามรสู้ สู่ งั คมและทำ? นบุ ?ำรงุ
ศิลปะและวฒั นธรรมจัดท?ำเป็นรายงานประจำ? ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

     การวิจยั ถอื เป็นภารกจิ หลกั ส?ำคัญอนั ดับต้นของสถาบันฯ เพราะมีส่วนส?ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างองค์ความรู้ ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นแนวทาง
ในการพฒั นาและแกป้ ญั หาตอ่ สงั คมทง้ั ในระยะสน้ั และระยะยาวสถาบนั ไทยคดศี กึ ษาเปน็
สถาบนั วจิ ยั ของมหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตรท์ มี่ งุ่ เนน้ ใหค้ วามสำ? คญั ตอ่ การแสวงหาและสรา้ ง
องค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการวิชาการและสังคม ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายส่งเสริมการวิจัยให้มี
ความเช่ือมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
วิจัยของชาติ

     การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่มีความส?ำคัญควบคู่
กับการผลิตงานวิจัย โดยการน?ำองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการแก่
สงั คม และขณะเดยี วกนั กน็ ำ? ความรูท้ ่สี ังคมมอี ยู่มาใช้ในการวิจัย กจิ กรรมทด่ี ำ? เนนิ การให้
บรกิ ารวิชาการแกส่ ังคมมหี ลายรูปแบบ เช่น การจัดสมั มนาทางวิชาการ อบรม เสวนาทาง
วิชาการ ประชมุ ทางวชิ าการ บรรยายทางวชิ าการ รวมถงึ การจดั แสดงนทิ รรศการภาพถา่ ย
ท่ีมาจากการเก็บบันทึกระหว่างการลงพื้นที่และการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการอีกดว้ ย

     สำ? หรบั งานดา้ นการทำ? นบุ ำ? รงุ ศลิ ปะและวฒั นธรรม สถาบนั ฯ ไดร้ บั งบประมาณ
สนบั สนุนจากมหาวิทยาลยั ตอ่ เนอื่ งทุกปี การดำ? เนินกิจกรรมมงุ่ เน้นการจรรโลงศลิ ปะและ
วัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของสังคมไทย ซ่ึง
สถาบันฯ มแี นวทางทจ่ี ะใหม้ กี ารจัดกจิ กรรมหลากหลายรปู แบบมากขึ้นอกี ในอนาคต

     อย่างไรก็ตาม สถาบันไทยคดีศึกษาได้วางบทบาทและทิศทางการด?ำเนินงาน
เพื่อให้สถาบันฯ กา้ วไปเปน็ สถาบันวจิ ยั ท่ีสมบรู ณ์ตามแบบมาตรฐานสากล และความเปน็
นานาชาติยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความพร้อมที่จะน?ำความรู้ท่ีมีอยู่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ต่อไป

                      (อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท)์
                      ผู้อ?ำนวยการสถาบนั ไทยคดีศึกษา

                     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9