Page 1 - thaikhadi59book
P. 1

รายงานประจำ? ปี ๒๕๕๙

                                       Annual Report 2016

                            เขา้ ใจอดตี
                           รู้ทนั ปัจจุบัน
                          สรา้ งสรรค์อนาคต

 มุ่งสร้างงานวจิ ัยให้เปน็ เลิศ
  เผยแพรค่ วามรู้สูส่ งั คม

ท?ำนุบ?ำรุงศลิ ปะ และวฒั นธรรม

                          สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
                        เช่ือมโยงเครือข่ายทางวิชาการ

                          เพ่ือบสรังิกคามรทแหาง่งวกิชาารกเราียรนรู้
                          ศิลปะทแ?ำลนะุบวัฒ?ำรนุงธรรม
   1   2   3   4   5   6