ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ วันที่ 5 ตุลาคม 2560