โครงการทัศนศึกษาล่องเรือชมคริสต์ศาสนสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมนำชมคริสต์ศาสนสถานสำคัญในกรุงเทพมหานคร โครงการทัศนศึกษา “รู้เรื่องไทย เข้าใจประวัติศาสตร์ ตอน คริสตศาสนสถานริมฝั่งเจ้าพระยา” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสมเด็จพระสันตะปาปาด้านสื่อสารสังคม เป็นวิทยากรนำชมและให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของคริสตศาสนสถานทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วัดคอนเซ็ปชัญ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ วัดซางตาครู้ส วัดกาลหว่าร์ และอาสนวิหารอัสสัมชัญ ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในหลายแง่มุม ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรี ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์

ภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 3 ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 4 ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 5 ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 6 ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 7 ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 8 ภาพที่ 8
ภาพที่ 9
ภาพที่ 9 ภาพที่ 9
ภาพที่ 10
ภาพที่ 10 ภาพที่ 10
ภาพที่ 11
ภาพที่ 11 ภาพที่ 11
ภาพที่ 12
ภาพที่ 12 ภาพที่ 12
ภาพที่ 13
ภาพที่ 13 ภาพที่ 13
ภาพที่ 14
ภาพที่ 14 ภาพที่ 14
ภาพที่ 15
ภาพที่ 15 ภาพที่ 15
ภาพที่ 16
ภาพที่ 16 ภาพที่ 16
ภาพที่ 17
ภาพที่ 17 ภาพที่ 17
ภาพที่ 18
ภาพที่ 18 ภาพที่ 18
ภาพที่ 19
ภาพที่ 19 ภาพที่ 19
ภาพที่ 20
ภาพที่ 20 ภาพที่ 20
ภาพที่ 21
ภาพที่ 21 ภาพที่ 21
ภาพที 22
ภาพที 22 ภาพที 22
ภาพที่ 23
ภาพที่ 23 ภาพที่ 23
ภาพที่ 24
ภาพที่ 24 ภาพที่ 24
ภาพที่ 25
ภาพที่ 25 ภาพที่ 25
ภาพที่ 26
ภาพที่ 26 ภาพที่ 26
ภาพที่ 27
ภาพที่ 27 ภาพที่ 27
ภาพที่ 28
ภาพที่ 28 ภาพที่ 28
ภาพที่ 29
ภาพที่ 29 ภาพที่ 29
ภาพที่ 30
ภาพที่ 30 ภาพที่ 30
ภาพที่ 31
ภาพที่ 31 ภาพที่ 31
ภาพที่ 32
ภาพที่ 32 ภาพที่ 32