ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาและคณะนักวิจัยนำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 เมื่อวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ “ศรัทธาข้ามพรมแดน : ศิลปวัฒนธรรมพิจารณ์ก้าวข้ามภูมิศาสตร์ ศาสนา กาลเวลา และชาติพันธุ์” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร

silpakoncon59 thumb

 

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมสามหน่วยงาน ประกอบด้วย

1. ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

โดยตลอดสองวัน มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจากอาจารย์และนักวิจัยจากสามหน่วยงาน ซึ่งในส่วนของสถาบันไทยคดีศึกษา มีการนำเสนอผลงานจากผู้อำนวยการและคณะนักวิจัย ดังนี้

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม รอบเช้า

นายอาสา คำภา นำเสนอหัวข้อ “กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของพระป่าธรรมยุตอีสาน"

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม รอบเช้า

อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา นำเสนอหัวข้อ “โขน คุณค่าในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”

นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว นำเสนอหัวข้อ "ท่าเตียนบนการข้ามผ่านพรมแดนกาลเวลา"

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม รอบบ่าย

ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร นำเสนอหัวข้อ "ชาวมอญและเจดีย์มอญในภาคกลางขอ'ประเทศไทย"

นายสุระ พิริยะสงวนพงศ์ นำเสนอหัวข้อ “การจำลองประติมากรรมรูปเคารพข้ามพรมแดนพม่า-ไทย"

การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีให้อาจารย์และนักวิจัยได้เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับผู้ที่สนใจแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับหน่วยงานภายนอก ทำให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและยังทำให้ผลงานจากการวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการและสังคมไทย
silpakoncon59 1     silpakoncon59 2