ขอแสดงความยินดี กับบุคคลากร ในงานแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.

สถาบันไทยคดีศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนายประสาน เผือกหอม ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญการ ฝ่ายงานบริหารและธุรการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากกีฬาตะกร้อลอดห่วง ประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา