นิทรรศการ "กว่าจะเป็นหัวโขน"

ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนอันสะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนจารีตของงานประณีตศิลป์ของไทยที่น่าภาคภูมิใจ จากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หน่วยงานทั้งสองได้ร่วมกันจัดทำนิทรรศการ "กว่าจะเป็นหัวโขน" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์แขนงสำคัญของชาติ เพื่อนำไปสู่การสร้างความตระหนักรับรู้ของเยาวชนและชาวไทยทั่วไป ถึงมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ในการประดิษฐ์หัวโขน ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนอันสะท้อนภูมิปัญญาและ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนจารีตของงานประณีตศิลป์ของไทยที่น่าภาคภูมิใจ  นิทรรศการ "กว่าจะเป็นหัวโขน" ได้จัดแสดงครั้งแรกที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าประเทศ (องค์การมหาชน) และขณะนี้ได้หมุนเวียนไปจัดที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ. ชะอำ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9 - 26 มกราคม 2559