การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำข้อมูล “โขน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ครั้งที่ ๒

 วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำข้อมูล “โขน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ และ คุณสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์ เป็นวิทยากร ดร.อนุชา  ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ด้วยประเทศไทยกำลังจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.๒๐๐๓ (Convention of the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003) ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งการเป็นภาคีดังกล่าวประเทศไทยสามารถเสนอรายการมรดกภูมิปัญญาทาวัฒนธรรม เพื่อห้ยูเนสโกพิจารณาคัดเลือกเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติและมวลมนุษยชาติ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงเห็นควรจัดทำข้อมูล เรื่อง “โขน” เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอยูเนสโก และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานและผู้สนใจ