เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่อง โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ครั้งที่ ๑

 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่อง “โขน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี อาจารย์ประเมษฐ์ บุญยะชัย ดร.สุรัตน์ จงดา เป็นวิทยากร และ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ