กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันไทยคดีศึกษา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๙

ท่านที่สนใจสามารถ click ที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายงานผลการประเมินการจัดโครงการ นั้นๆ ได้ (หมายเหตุ เฉพาะโครงการที่ขีดเส้นใต้)

กิจกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากร

 
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนเข้าสู่การบูรณาการเข้าสู่สังคมไทย วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก

๓. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พม่า: จากโบราณคดีสู่วิถีการท่องเที่ยวทางเลือก วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา

 
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. โครงการบริการวิชาการ เวทีวิชาการและแสดงมุทิตาจิตดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ ๘๐ ปี จัดโดย ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาต่างๆ กัลยาณมิตรที่เคยทำงานร่วมกับ อาจารย์อคิน ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง What do we want from the past? Lessons from the archaeological of Laos and Thailand? จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓. การประชุมวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พระเจ้าอยู่หัวกับสารทางวัฒนธรรม” วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๔. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนวัดไชยทิศ ปีที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ - เมษายน ๒๕๕๖ ณ ชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๕. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง "วััด ชุมชน คน พิพิธภัณฑ์: ทัศนะว่าด้วยเรื่องพิพิธภัณฑ์ในปรากฎการณ์สังคมร่วมสมัย" วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลำปาง

๖. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ย้อนรอยโบราณ..สู่พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การบรรยายทางวิชาการ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และภาคบ่าย บรรยายประกอบการนำชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระบรมมหาราชวัง

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพลงไทยสากล จากวรรณคดี สู่คีตศิลป์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒. โครงการ “พหุวัฒนธรรมสองฝั่งคลอง” ล่องเรือ ชมคลอง ท่องชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์ วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖กิจกรรมการบรรยายประกอบการนำชมสถานในที่จริงด้วยการล่องคลองลัดบางกอก, มัสยิดบางหลวง, วัดหงส์รัตนาราม, วัดท้ายตลาด, ตลาดพลู, พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนัง, วัดโมลีโลกยาราม, คลองบางหลวง, และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

๓. โครงการ “เดินเล่นพิพิธภัณฑ์ในวันหยุด” กับสถาบันไทยคดีศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กิจกรรมการบรรยายประกอบการนำชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย บ้านพิพิธภัณฑ์ (House of Museums), พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว


กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ย้อนความสำคัญเครื่องถ้วยไทย วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พลังงาน ไทย - กัมพูชา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ย้อนรอยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: อินเดีย ลังกา มาสู่ไทย วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๔. โครงการชุมนุมเสวนา ๗๒ ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ หอประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๕. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวในตลาดเก่า “เหล่าตั๊กลัก” ราชบุรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปากคลองลัดพลี (เหล่าตั๊กลัก) จังหวัดราชบุรี

๖. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ภูมิวัฒนธรรม “เมืองน้ำ” ในพื้นที่ธนบุรี - กรุงเทพฯ: ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเปลี่ยนแปลง และการดำรงอยู่” วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนก ประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๗. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ตลาดเมืองจีน (China Town) ในเกาะรัตนโกสินทร์: การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของสำเพ็ง - เยาวราช - ตลาดน้อย ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศึกษาแหล่งวัฒนธรรมโดยคัดสรรบางแหล่งในสำเพ็ง - เยาวราช - ตลาดน้อย

๘. ชุดโครงการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สถาบันไทยคดีศึกษา เรื่อง จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม ครั้งที่ ๓ หัวข้อเรื่อง “เสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์” วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๙. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกำเนิดของเงินพดด้วง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑๐. ชุดโครงการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สถาบันไทยคดีศึกษา เรื่อง จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม ครั้งที่ ๔ หัวข้อเรื่อง “สัญลักษณ์ในจิตรกรรมสมัยพุกาม” วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบัน ไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑๑. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ เรื่องเล่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น: เขตราษฎร์บูรณะ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑๒. โครงการบริการวิชาการ รายการวิทยุศึกษา “ธรรมศาสตร์สังคีต” วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี โดยออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง AM 981 KHz และเว็บไซด์ www.radio981.tu.ac.th

๑๓. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง วิถีมอญในพม่า: ความเชื่อ ประเพณี และศิลปะ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑๔. โครงการเสวนาเรื่อง ทำไมต้องไปไกรลาศ จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑๕. ชุดโครงการบรรยายทางบริการวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สถาบันไทยคดีศึกษาเรื่อง จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม ครั้งที่ ๕ หัวข้อ “ช่องว่างความรู้...จากจิตรกรรมพุกามที่หายไป” วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “งิ้ว” ในบริบทสังคมและศิลปวัฒนธรรมไทย: ความเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูสู่ประชาคมอาเซียนในทางวัฒนธรรม วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสำรวจเพื่อการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์โบราณ ณ พิพิธภัณฑ์พุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พินิจจักรวาลทัศน์ไตรภูมิผ่านสถาปัตย์วัดโพธิ์: การนำเสนอและนำชม วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๒. จัดปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สถาบันไทยคดีศึกษา และพิธีเปิดห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช และจัดแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “อาจารย์คึกฤทธิ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก” วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “ทัศนศึกษาและดูงานนิทรรศการดนตรี” วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จังหวัดราชบุรี

๔. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเมืองว่าด้วยเรื่องพิธีกรรมเลี้ยงผีเมือง: กรณีเลี้ยงดง ปู่แสะย่าแสะ อารักษ์เมืองเชียงใหม่ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม     คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๕. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จากไป่เย่วสู่ไท ถึงไทยสยาม วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๖. โครงการบริการวิชาการ การหาแนวทางและดำเนินการจัดการเรียนนอกสถานที่ เรื่อง เด็กนักเรียนรู้จักวัดและชุมชนใกล้โรงเรียน วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านวัดลาดพร้าว (สาคร - สุ่น พานิชเฮง) และวัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

๗. โครงการบริการวิชาการการบรรยายและลงพื้นที่ภาคสนาม เรื่อง จากบางกอก - ธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พิพิธภัณฑ์สยาม (Museum of Siam) หอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ บ้านจุลเสวก วัดจำปา ชุมชนเกาะศาลเจ้า บ้านศิลปิน วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ตลาดไร้คานวัดทอง โรงงานขันลงหิน เจียม แสงสัจจา พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ย่านกุฏีจีน  วัดกัลยาณมิตร ศาลเจ้าเทียนอันเก๋ง และวัดซางตาคูส

๘. ชุดโครงการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สถาบันไทยคดีศึกษา เรื่อง  จิตรกรรมพระพุทธศาสนาสมัยพุกาม ครั้งที่ ๑ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนะนำโบราณสถานและภาพจิตรกรรมในย่านโบราณสถานของเมืองพุกาม” วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙   อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๙. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  ครูมนตรี ตราโมทกับการอนุรักษ์และถ่ายทอดดนตรีไทย วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ดำรงราชานุภาพ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑๐. โครงการฝึกอบรม Thammasat 's Signature หลักสูตรที่ ๑ “จากวังหน้าถึงธรรมศาสตร์: ประวัติศาสตร์การเมืองแห่งพื้นที่ ในพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์” วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑๑. โครงการฝึกอบรม Thammasat 's Signature หลักสูตรที่ ๒ “การเมือง ประชาธิปไตยและธรรมศาสตร์: ประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านเรื่องเล่าแหล่งความทรงจำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔  ณ สถานที่แหล่งขุดดินและเขตโบราณสถานแห่งวังหน้า หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องอนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์ ลานประติมากรรมประวัติศาสตร์

๑๒. โครงการการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงมะโย่ง (Mak Yong) สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ SEMEO SPAFA ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑๓. ชุดโครงการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี เรื่อง จิตรกรรมพระพุทธศาสนาสมัยพุกาม ครั้งที่ ๒ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรื่องเล่าในพุทธประวัติในจิตรกรรมพระพุทธศาสนาสมัยพุกาม” วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑๔. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สถาบันไทยคดีศึกษา การเสวนาและสาธิต ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ๔๕ ปี โขนธรรมศาสตร์ เรื่อง “พลิกตำนานคึกฤทธิ์กับโขนธรรมศาสตร์” วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๑๕. โครงการบริการวิชาการ “รู้เรื่องไทย เข้าใจเพื่อนบ้าน” เรื่อง “อารยะแห่งพุทธศิลป์ ณ หมู่ถ้ำมรดกโลก เอเลฟันทา อชันตา เอลโลรา” วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม นิคม จันทรวิทุร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ลัดเลาะเกาะรัตนโกสินทร์ ถิ่นฐานบ้านวัดวัง”  วันที่ ๑๒ มกราคม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “วิถีศาสตรา: ปริศนา ศรัทธา และอาคมแห่งอาวุธไทย” วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และนิทรรศการศาสตราวุธโบราณ วันที่ ๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓. โครงการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงมะโย่ง จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO SPAFA) วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๔. โครงการทัศนศึกษาเรื่อง “อารยะแห่งพุทธศิลป์ ณ หมู่ถ้ำมรดกโลก เอเลฟันทา อชันตา เอลโลรา” ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสถานที่ในประเทศอินเดีย วันที่ ๗ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศอินเดีย

๕. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ พิพิธภัณฑ์ของชาวลำปางและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง

๖. โครงการ “ล่องเรือชมวัดลัดคลอง” เส้นทางท่าพระจันทร์ - วัดกัลยาณมิตร - วัดนิมมานนรดี บ้านศิลปิน”

๗. งานฉลองจารึกวัดโพธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดี และวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๒ มกราคม ๒๕๕๕


กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. โครงการบริการวิชาการ “รู้เรื่องไทย เข้าใจเพื่อนบ้าน” เสวนาทางวิชาการ “ร่องรอยเชลยไทยในราชธานีพม่า” วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒. โครงการบริการวิชาการ “เสวนา - สนทนา จิบน้ำชายามบ่าย” ตอน ประสบการณ์หลังเป้ที่เวียดนาม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๘ (ห้องนวลนาฏ  อมาตยกุล) ชั้น ๒ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓. โครงการบริการวิชาการ “รู้เรื่องไทย เข้าใจเพื่อนบ้าน” เสวนาทางวิชาการ “ตามรอยประวัติศาสตร์ จากศรีสัตนาคนหุตร่มขาวล้านช้างหลวงพระบางถึงพระนครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตมราชธานี” วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมโถงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๔. การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ ๘๐ ปี อาจารย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เรื่อง ความรู้เรื่องไทยในโลกไร้พรมแดน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๕. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ขบวนการภาคประชาชนกับการต่อสู้เพื่อป้องกันการเสียดินแดน: เหตุเกิดจากการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชา และยูเนสโก ของรัฐบาลไทย วันที่ ๑ กรกฎาคม ณ ห้องเรวัต พุทธินันทน์ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๖. โครงการมหกรรมเพลงมอญมงคล จัดร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามอญเกาะเกร็ด วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท จังหวัดนนทบุรี

๗. โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อในการบรรยาย ๓ เรื่อง(๑. กำเนิด และพัฒนาการของอาหารชาววังกับการเป็นทุนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวบนตัวเกาะรัตนโกสินทร์ ๒. บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์กับการท่องเที่ยว ๓. แนวทางการพัฒนาสถานที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๘. โครงการนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อต่อต้านความหิวโหย วันที่ ๒๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

๙. โครงการบริการวิชาการ “เสวนา - สนทนา จิบน้ำชายามบ่าย” ตอน เศรษฐกิจ ๑๐๐ ปี - ตลาด ๑๐๐ ปี: บทบาทและความเปลี่ยนแปลงของตลาดเก่า สู่มิติใหม่ด้านการท่องเที่ยว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. โครงการสำรวจภาคสนาม “ร่องรอยเชลยไทยในราชธานีพม่า” วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศพม่า

๒. โครงการสำรวจภาคสนาม “ตามรอยประวัติศาสตร์ จากศรีสัตนาคนหุตร่มขาวล้านช้างหลวงพระบางถึงพระนครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตมราชธานี” วันที่ ๔ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๓. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วัดพระธาตุเสด็จ วัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “ผ้าไท: สืบลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท” และนิทรรศการแสดงผ้าเรื่อง “เกิด แก่ เจ็บ ตาย: วิถีไทในผืนผ้า” วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.  โครงการเสวนาทางวัฒนธรรมและสำรวจภาคสนาม เขมรัฐตุงคบุรี กับไทยคดีศึกษา หัวข้อการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงตุง - ล้านนา” วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒.  โครงการบรรยาย เรื่อง  ธุรกิจการ์ตูน - ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาไทย - ญี่ปุ่น - นานาชาติ  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้อง F 401 อาคารอเนก ประสงค์ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓.  การสัมมนาทางวิชาการด้านสนธิสัญญาและการต่างประเทศ โครงการฉลอง ๒๐๐ ปี วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๔.  โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศเนปาล: เมืองแห่งศาสนา หุบเขาแห่งศรัทธา วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๕.  โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ดนตรีพิธีกรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารยิมเนเซี่ยม ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑. โครงการเสวนาทางวัฒนธรรมและสำรวจภาคสนาม “เขมรัฐตุงคบุรี” วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

๒. โครงการทัศนศึกษา “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเทศเนปาล: เมืองแห่งศาสนาหุบเขาแห่งศรัทธา” วันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ประเทศเนปาล

๓. โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๓๗ “ดุริยารมย์ อุดมศึกษา”เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๗๕ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑. การประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ ๑๐ The 10th International Conference on Thai studies ในหัวข้อ “Thai Societies in a Transnationalized World”  วันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง  พระราชพิธีการประดิษฐานพระบรมศพและพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง กรณีศึกษาการพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  วันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุม ศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๓. โครงการเสวนาเรื่อง  มอญในสยามประเทศ (ไทย): ชนชาติ บทบาท และบทเรียน   วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

๔. โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ข้อเท็จจริง...จากพื้นที่ กรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชา” วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๕. โครงการอบรมเกียรติบัตร “การพัฒนาประชาธิปไตย” รุ่นที่ ๑ / ๒๕๕๑ เรื่อง ตุลา -ตุลา พฤษภาประชาธรรม: ประชาธิปไตย และสันติวิธี ในการเมืองไทย วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ห้อง ๓๐๑ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๖. โครงการ "ศิษย์พบครู เชิดชูศิริ วิชเวช" จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ ณ หอประชุม ศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๗. โครงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมกรุงรัตนโกสินทร์ เวทีเสวนาสาธารณะ "อาคารศาลฎีกา แพร่งของการอนุรักษ์หรือพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ "จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. ร่วมกับ องค์กรร่วมจัด ๑๓ องค์กร  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องบรรยาย ๑๐๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๘. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หอประชุม ศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๙. โครงการเสวนา เรื่อง ข้ามภาษา ข้ามวัฒนธรรม: การแปล บาลี อังกฤษ จีน สู่ภาษาไทย  จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนก ประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑. โครงการเที่ยวเมืองสุพรรณกับท้องถิ่นศึกษา วันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑

๒. โครงการเที่ยวเมืองด่าน ทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสชีวิตมอญ - กระเหรี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑

๓. โครงการกิจกรรมแนะนำชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ย่านบางกระดี่และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑