สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

ราคาจำหน่วย

หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ: แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณโณ

ภัทรพร สิริกาญจน

2536

50

คนไทและเครือญาติในมณฑลไหหลำและกุ้ยโจวประเทศ

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์

2542

100

คนไทเมืองกว่า ไทแถงและไทเมืองในประเทศเวียดนาม

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์

2543

100

"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนบทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ และรศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

2543

100

คนไตและลาจีในภาคเหนือของเวียดนาม

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ และรศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

2544

100

ชุมชนไทในพม่าตอนเหนือ : รัฐฉานตอนใต้ ภาคมัณฑะเลย์ และคำตี่หลวง

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์, อ.ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, รศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ และรศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

2545

100

ขบวนการฟื้นฟูภาษาความเชื่อและพิธีกรรมของไทยอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ และดำรงพล อินทร์จันทร์

2546

100

คนไตในซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ และรศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

2546

100

ไย้ ไต และเกาลาน : กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์, พิเชฐ สายพันธ์, นาริสา เดชสุภา และเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์

2546

100

ศาสนาและความเชื่อไทดำในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์

2546

200

คนไทแดงในแขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์

2546

200

นาฎศิลป์และดนตรีไทย

นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยาและคณะบรรณาธิการ

2522

50

การเลื่อนฐานะทางสังคมในเขตเมือง

นิติ กสิโกศล และ วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม

2525

20

นโยบายประสมประสานชาวมาเลย์มุสลิมในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์

สุรินทร์ พิศสุวรรณ

2525

10

วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมรัตนโกสินทร์

นิธิ เอียวศรีวงศ์

2525

50

การสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรต เอกสารโบราณ และการทำพจนานุกรม ภาษาถิ่น-ภาษาไทยกลาง

สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้า

2526

60

ภูมิหลังชาวมุสลิมในประเทศไทย

ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ และชัยวัฒน์ สถาอานันท์

2526

40

บรรณานุกรมตำราเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2477-2527

รัตนา เตชามหาชัย และวารุณี โอสถารมย์

2527

30

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นัยพินิจ คขภักดี

2527

15

วิเคราะห์ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ตั้งแต่ 2504 ถึงปัจจุบัน

โกวิทย์ กังสนันท์

2527

35

คู่มือค้นคว้ากฎหมายด้านเศรษฐกิจในประชุมกฎหมายประจำศก พ.ศ.2340-2484

นิติ กสิโกศล

2528

20

นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพิบูลย์สงคราม พ.ศ.2481-2487

กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร

2532

20

พรมแดนแห่งความรู้

สถาบันไทยคดีศึกษา

2532

60

สาระสังเขปเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ ทีเกี่ยวกับประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มล.วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์

2536

50

ตำนานเกี่ยวกับท้าวฮุ่งท้าวเจือง: มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ สวช.

2538

100

เจ้าชาวบ้านเล่ม 2

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

2540

100

หนังสือ 30 ปีไทยคดี

สถาบันไทยคดีศึกษา

2546

200

สูจิบัตรโขนธรรมศาสตร์เทิดพระบารมีเฉลิมฉลองสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา

สถาบันไทยคดีศึกษา

2546

100

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษา เรื่อง ความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันไทยคดีศึกษาร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

2547

150

สูจิบัตรโขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

สถาบันไทยคดีศึกษา

2548

100

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศุภวาระ 200 ปี แห่งพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระอัจฉริยคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

สถาบันไทยคดีศึกษา

2548

150

นาฏศิลป์และดนตรีไทย (เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37)

สถาบันไทยคดีศึกษา

2552

200

นิทรรศการเนื่องในโอกาสการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 37 "เล่าเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอก"

สถาบันไทยคดีศึกษา

2552

200

80 ปี อาจารย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รวมงานเขียนทางวิชาการไทยศึกษา

สถาบันไทยคดีศึกษา

2553

200

เกิด แก่ เจ็บ ตาย วิถีไทในผืนผ้า

สถาบันไทยคดีศึกษา

2553

200

รวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษาในวาระ 42 ปี

สถาบันไทยคดีศึกษา

2556

150

ผ้าห่อคัมภีร์ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี

สถาบันไทยคดีศึกษา

2556

350

สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

ราคาจำหน่วย

Traditional Technolgy and Rural Development in Planning

Thanet Norabhoompipat

1982

100

lslam and malay Nationulism : A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand

Surin Pitsuwan

1985

100

Thai Foreign Policy 1932-1946

Charivat Santaputra

1985

100

ABSTRACTS Thai Societies in a Transnationalized World The 10th International Conference on Thai Studies January 9-11, 2008 Thammasat University Bangkok, Thailand + 2 CD The 10th International Conference on Thai Studies + Thai Societies in a Transnationalized World Program The 10th International Conference on Thai Studies January 9-11, 2008 Thammasat University Bangkok, Thailand

Thai Khadi Research Institute

2008

500

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันไทยคดีศึกษา โทร 02 613 3203-5 ต่อ 20 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.