วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

cover52

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2  (เมษายน - กันยายน 2551) บุคลิกไทยในศิลปกรรม
- การจัดการคุณภาพภาพยนตร์ไทยตามนโยบายรัฐบาล ปี พ.ศ.2546-2549: หลักการวิถีพุทธ/ ชวนะ ภวกานันท์
- การเรียนรู้ทางสังคมของวัยรุ่นไทย จากวัฒนธรรมเพลงสมัยใหม่ของประเทศเกาหลีใต้/ ศรัณย์ สิงห์ทน
- ความหมายทางสังคมของลิเก ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรม/ เบญจพร ดีขุนทด
- ลำพวน: การวิเคราะห์การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี/ กฤชณัท แสนทวี
- พระธาตุพนม: การผลิตซ้ำทางสถาปัตยกรรมและความหมายเชิงสัญวิทยา/ จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ
- วิจารณ์ หนังสือเรื่อง งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์/ สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ Social Impact Assessment (SIA) in ASEAN Region Enhancement of SIA Practices towards Sustainable Communities: Thailand Perspective/ Walwipa Burusatanaphand