วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

cover51

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551) สารในสื่อ: วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
- มุมมองการสื่อสารในบทพระราชนิพนธ์ “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ”/ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
- วรรณกรรมคนพลัดถิ่น/ บาหยัน อิ่มสำราญ
- การสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมของผู้บริโภคสินค้าเสื้อผ้าข้ามแดนในพื้นที่ปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย / เก็ตถวา บุญปราการ
- ศิลปกรรมสุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)จากศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย/ สุธา ลีนะวัต
- สู่ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นิพนธ์ไท-ไต ที่ไม่มีไท-ไต (แท้ ๆ)/ ยุกติ มุกดาวิจิตร
- ภาษิตเผ่าไทสุดเหนือ ไทไต้คง/ ทวี สว่างปัญญากูร
- วืจารณ์หนังสือ คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม "ความเป็นไทย" เล่ม 2 ยุคจอมพลสฤษดิ์ ถึง ทศวรรษ 2530/ อาสา คำภา
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ: กรณีพระวิหารกับความเคลื่อนไหวของนักวิชาการไทย/ ประกาสิทธิ์ แก้วมงคล