วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

cover42

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2550) ต่อสู้และต่อรอง: อำนาจรัฐกับการปฏิวัติวัฒนธรรม
- การต่อสู้ระหว่างชายขอบกับศูนย์กลาง: ประวัติศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์รัฐชาติไทย/ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์กับสังคมไทย กรณี กบฏอ้ายสาเกียดโง้ง พ.ศ. 2358/ วราภรณ์ เรืองศรี
- กำเนิดการประปาในสมัยรัชกาลที่ 5 กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทย / เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
- ความแปลกปลอมของความเป็นไทยใน องค์บาก และ ต้มยำกุ้ง/ นัทธนัย ประสานนาม
- ประสบการณ์สนาม : งานวิจัยและพัฒนา/ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
-วิจารณ์หนังสือ คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม "ความเป็นไทย" เล่ม 1 ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม/ เทียมจิตร พ่วงสมจิตร์
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ทำความเข้าใจเมื่อศึกษาเรื่อง "ความยากจน"/ ม.ล.วัลย์วิภา บุรุษรัตน์พันธุ์