วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

cover41


เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550) พื้นที่และมุมมอง" : เรื่องของไท(ย)ถึงสากล
- “การอนุรักษ์”: หน้ากากอันงดงามของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของรัฐบาลทหารพม่า/ เกรียงไกร เกิดศิริ
- การสร้างสรรค์ และการปะทะในความเป็นถิ่นฐานของ“มลายู” : ข้อสังเกตเบื้องต้นจากภาคสนาม / ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
- การจารึกความทรงจำของท้องถิ่น : สิ่งที่ปรากฏใน“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” / วิจิตร ว่องวารีทิพย์
- การเปลี่ยนแปลงพรมแดนความรู้ : คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรม และระบบนิเวศของวัด/ อรรคพล สาตุ้ม
- ตํานานพระเจ้าเลียบโลก: การศึกษาพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา แผ่นดิน ภูมินาม ตำนาน และผู้คน /เธียรชาย อักษรดิษฐ์
-ถิ่นฐานไทดำ/ ทวี สว่างปัญญางกูร
-ปรากฎการณ์พระพิฑเณศในสังคมไทย/ สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ: สิทธิชุมชนตามกฎหมายไทย/ กนกวรรณ วงศ์กวี
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ: การประเมินผลกระทบทางสังคม/ ศิริศักดิ์ เปรมปิยะวัฒน์