วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)


เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2549) สืบค้นเรื่องไท(ย): ความเป็นไปทางวัฒนธรรม
- สืบประวัติการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไต(ท)สู่เอเชียอาคเนย์/ เสมอชัย พูลสุวรรณ
- รัฐฉานและคนไทใหญ่ในช่วงสมัยอาณานิคม/ อาสา คำภา
- เสน่ห์งานศิลปกรรมท้องถิ่น : จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเก่า วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม/ สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
- การตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตกของเจ้านายฝ่ายใน ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2468)/ วรรณพร บุญญาสถิตย์
- ทบทวนประสบการณ์สนาม : ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล/ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
- อังคาร กัลยาณพงศ์ กับสถาบันไทยคดีศึกษา/ อนันต์ วิริยะพินิจ
- แนะนำหนังสือฯ "วารสารฟ้าเดียวกัน - วิพากย์ กอส."/ อาสา คำภา
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ สันติวิธี: ตัวอย่างจาก ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องสิทธิชุมชน/ ม.ล.วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์