วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)


เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2548 - มีนาคม 2549) ย้อนกำเนิด เกิดความหลากหลาย
- การศึกษาชนชาติไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน: ประเด็นทางวัฒนธรรมกับทฤษฎีถิ่นกำเนิดไทย/ สุมิตร ปิติพัฒน์
- สามก๊กอิ๋น/ ถาวร สิกขโกศล
- นวัตกรรมของละครรำในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว/ นิตยา แก้วคัลณา
- เรื่องของเสมา สีมา/ พิทยา บุนนาค
- ธรรมยุติกนิกาย: การศึกษาความสัมพันธ์กับสมณวงศ์ของลังกาผ่านพุทธศิลป์/ พิชญา สุ่มจินดา
- Manu Dharmasastra & The Origin of Thai Thammasat/ Nai Pan Hla
-แนะนำหนังสือ "ความหลากหลายของชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรม"/ เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
- รายงานความเคลื่อนไหวทางวิชาการ: ความเคลื่อนไหวของนักวิชาการ คัดค้านระบอบทักษิณ/ ม.ล.วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์