วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)


เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2548) พลิกภาพอัตลักษณ์ไทย...ไม่โดดเดี่ยว
- ผ้าบรรพบุรุษของชาวมอญ/ พิริยะ ไกรฤกษ์
- กฎหมายกับพัฒนาการของสังคมไทย: จากลักกระแสไฟฟ้ามาสู่ลักสัญญาณโทรศัพท์/ กิตติศักดิ์ ปรกติ
- เทียนวรรณกับการเมืองของการพูดในสยาม/ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
- ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อกรอบการทำงานด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลิตภาพการผลิตของประเทศไทย/ ดาราวรรณ วิรุฬหผล
- การแพทย์แผนไทย : ครรภรักษา/ เยาวลักษณ์ ขยันการ
- เส้นทางอันโดดเดี่ยวของพระนักคิดไทย/ พระเมตฺตานนฺโท ภิกขุ
- ทบทวนประสบการณ์สนาม/ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
- บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เรื่อง “อธิการบดีสานนโยบายธรรมศาสตร์ก้าวใหม่มหาวิทยาลัยวิจัย”/ วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์และจารุชา เอื้องไมตรีภิรมย์
- แนะนำหนังสือ "คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา รวมความรู้ "ทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน" เจีย แยนจอง มหาวิทยาลัยยูนนาน/ วิไลลักษณ์ เมฆรัตน์
- รายงานความเคลื่อนไหวทางวิชาการ: แถลงผลการวิจัยเชิงสืบสวนสอบสวน เรื่อง บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน:การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย การเสวนาญัตติสาธารณะหัวข้อ 15 ปีบ่ออัปยศ: มหากาพย์บูรณาโกง...รัฐบาล ควรจัดการอย่างไร?/ สมชัย พิชิตฉัตรธนา