วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)


เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2548) มายาและตัวตน: วิถีคิด วิถีคน
- บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย/ สีดา สอนศรี
- ความเหมือนที่แตกต่างของนิยามศัพท์ในการสำมะโนประชากร 5 ครั้งหลังสุด.../ ธีระ สินเดชารักษ์
- The Failure of Public Participation in Developing Countries: Examples from the Yadana and JDA pipeline projects in Thailand/ วรศักดิ์ พ่วงเจริญ
- Language Anomalies in Inscription One/ Michael Wright
- หาเพื่อน คนรัก หรือคู่นอน : ความสัมพันธ์ของเกย์ไทยในไซเบอร์สเปซ/ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
- ศาสนาเต๋ากับแหล่งกำเนิดของคนไทย/ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
- สถานะของพิพิธภัณฑ์วัดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง/ พิริยะ ไกรฤกษ์
- บทวิจารณ์หนังสือ Between Fires: fifteen Perspectives on the Estrada Crisis/ Gamolporn Sonsri
- รายงานความเคลื่อนไหวทางวิชาการ: การสัมมนาเรื่องกลไกและกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐ: กรณีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่