วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)


เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2547) สู่วัฒนธรรมสมัยใหม่: รัฐ vs ประชา-ชาติ
- State Versus Nation in Histories of Nation-Building with Special Reference to Thailand/ Craig J. Reynolds
- Does Popular History in Thailand Need Historians?/ Hong Lysa 
- สภาวะสมัยใหม่ของวัฒนธรรมการอ่าน: ห้องสมุดกับการเผชิญหน้ากันของ “ตา” และ “หู”/ ธเนศ วงศ์ยานนาวา
- สิทธิเหนือที่ดินของราษฎรไทย/ กนิษฐา ชิตช่าง
- The Development and Determinants of Thai Youth Perceptions of Sexual Harassment on Television/ สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ,ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์, ม.ล.วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์
- บทสำรวจสถานภาพแห่งความรู้เรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จากทัศนะของนักวิชาการญี่ปุ่น-ฝรั่ง-ไทย/ พันเอกหญิง นงลักษณ์ ลิ้มศิริ
- การส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว/ วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
- บทวิจารณ์หนังสือ : เมืองสุพรรณบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 8 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 25/ ธิบดี บักคำศรี
- รายงานความเคลื่อนไหวในกระแสวิชาการ: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SIA กับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของประเทศ/ ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์