วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547) โลกาภิวัตน์กับอำนาจรัฐไทย
- การจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย: ความล้มเหลวของ Washington Consensus หรือความล้มเหลวของสถาบัน/ สมบูรณ์ ศิริประชัย
- วิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. .../ เจริญ คัมภีรภาพ
- Understanding Environmental Controversy in Thailand/ วรศักดิ์ พ่วงเจริญ
- มองผ่านดวงตาของกะเหรี่ยง “คนอื่น” สู่วิธีวิทยาเพื่อการศึกษาผู้ถูกบังคับพลัดถิ่น ในพื้นที่ระหว่าง ไทย-พม่า/ เดชา ตั้งสีฟ้า
- โบราณคดีชุมชน : แนวทางใหม่ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชน/ สายันต์ ไพรชาญจิตร์
- บทวิจารณ์หนังสือ : ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรม/ วารุณี โอสถารมย์