วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

 

 

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

รายชื่อบทความและผู้เขียนในเล่ม 

บทความวิจัย – วิชาการ

1. แนวทางในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย: 

การศึกษาและสังเคราะห์จากงานวิจัยในช่วง พ.ศ. 2545 - 2554 

- กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, ศุภารมย์ ประสาทแก้ว และ มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ

2. กระบวนการอนุรักษ์งานช่างฝีมือ ในการแสดงโขนพระราชทาน 

- กรินทร์ กรินทสุทธิ์

3. Literature in Gold: The Rama Story as Depicted on Thai Lacquerware Cabinets 

- Frederick B. Goss 

4. ชิน: ผีกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ กรณีศึกษาตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

- สันติชัย แย้มใหม่, อุทิศ สังขรัตน์ และ จิรัชยา เจียวก๊ก

5. นิยายอีโรติคออนไลน์: เส้นทางแห่งการจ้องมองและเพศวิถีของสตรี

- รัชนีกร แซ่วัง

6. วิจารณ์หนังสือ: พราหมณ์ในประเทศไทย

- อาสา คำภา