วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

 

 

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐)
รายชื่อบทความและผู้เขียนในเล่ม
บทความวิจัย – วิชาการ

1. พระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง: คติการสร้าง และรูปแบบศิลปะ
- ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
2. สัญลักษณ์และความหมายทางพุทธธรรมในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก
- เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
3. พระมหากษัตริย์แห่งสังคม “เมืองน้ำ” จากคติจารีตถึงการควบคุมบริหารจัดการน้ำ ในบริบทก่อนรัฐสมัยใหม่
- อาสา คำภา และ ร้อยเอกหญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม
4. ช้างเอราวัณ: คติและรูปแบบช้างพระที่นั่งของพระอินทร์ที่พบในดินแดนเอเชียอาคเนย์
- พระศรัณย์ มะกรูดอินทร์ (ปัญญาพโล)
5. ช่างชื่น: ช่างเขียนสำคัญแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง
- อำพล คมขำ
6. สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
- รศ.ดร.นิตยา แก้วคัลณา
7. “มานิ”: คำถามเรื่องชนพื้นเมืองกับสิทธิทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
- สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
8. ชมรมกีฬาผู้สูงอายุ: พื้นที่ของการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มคนรักสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสงขลา
- น่าน ฐานิวัฒนานนท์ และ ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
9. วิจารณ์หนังสือ: Van Vliet’s Siam
- กำพล จำปาพันธ์