วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

 

 

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
รายชื่อบทความและผู้เขียนในเล่ม
บทความวิจัย – วิชาการ
การสถาปนา การปฏิสังขรณ์และรูปทรงสถาปัตยกรรมองค์พระบรมธาตุทุ่ง
ยั้งจากหลักฐานประวัติศาสตร์
โดย ธีระวัฒน์ แสนคำ

ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ และความหลากหลายของโขน
(ทศวรรษที่ ๒๔๘๐ ถึงปัจจุบัน)
โดย กรินทร์ กรินท์สุทธิ์

อัตลักษณ์และความจริงแท้: โครงสร้างกำกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
โดย อังกูร หงส์คณานุเคราะห์

การพัฒนาความสามารถของชุมชนวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปางใน
การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
โดย อาสา คำภา, กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, ศุภารมย์ ประสาทแก้ว และ
สุระ พิริยะสงวนพงษ์

ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์: ผีกับการพัฒนาสังคม
โดย สันติชัย แย้มใหม่, จิรัชยา เจียวก๊ก และ ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ

พลวัตความหมายของคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน: กรณีศึกษาศูนย์พักคน
ไร้บ้านโดยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
โดย ญาณิกา อักษรนำ

วิจารณ์หนังสือ: Ancient Khmer Sites in Eastern Thailand
โดย กำพล จำปาพันธ์

วิจารณ์หนังสือ: ราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัติ ๒๔๗๕
โดย สุนิตย์ เหมนิล