วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

 

 

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) สังคมพหุลักษณ์ การผสมผสานอัตลักษณ์และความเชื่อ
รายชื่อบทความและผู้เขียนในเล่ม
บทความวิจัย – วิชาการ

จากรึกปราสาทตาพรหม: ความสัมพันธ์ระหว่างขนบจารึกสดุดีกษัตริย์กับการสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
โดย นิพัทธ์ แย้มเดช

ประวัติการเคลื่อนไหวของอาศรมแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย บุตดี

“พระรอดหลวง-เวียงห้าว” : พุทธศิลป์กับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนโบราณบ้านสันป่าหนาด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์

สิโสรชาดก: เมื่อพระเสาร์ทับลัคน์
โดย ณัฐา ค้ำชู

ลัทธิบูชาเจ้าแม่กวนอิมในสังคมไทย
โดย ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์

ส่องพลวัตพะเยา แลแพร่นิยม: ประวัติศาสตร์นิพนธ์กรณีเงี้ยวก่อจลาจล ร.ศ. ๑๒๑
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิล

วิจารณ์หนังสือ: การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
โดย สุจิตรา ไชยจันทร์