วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

 

 

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน ๒๕๔๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘) ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นฐาน

รายชื่อบทความ และผู้เขียนในเล่ม

บทความวิจัย - วิชาการ

การท่องเที่ยวโบราณสถานประเภทวัดในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงการศึกษาการจัดการสื่อและข้อมูลการท่องเที่ยว วัดสุวรรณดาราราม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร ทองอรุณ

การกำหนดอายุและศึกษารูปแบบศฺลปกรรมของโบราณสถานวัดตะเว็ดในเขตป่าดงตาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย กำพล จำปาพันธ์

เจดีย์แบบมอญสกุลช่างอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดย ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร

โนรากับสุขภาวะของคนและชุมชน
โดย จิรัชยา เจียวก๊ก สันติชัยแย้มใหม่ และ ดร.อุทิศ สังขรัตน์

หวยสัตว์: การต่อรองอำนาจจากรัฐในสังคมภาคใต้
โดย จิรัชยา เจียวก๊ก ยุทธกาน ดิสกุล สันติชัย แย้มใหม่ และดวงกมล ดีพันธุ์

การออกแบบของที่ระลึก เรื่องชุดประจำชาตินางงามไทย
โดย ดร. ดนัย เรียบสกุล

แนะนำหนังสือ
เทพรัตน ธ ก่อเกื้อหนุนนำธรรมศาสตร์
กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล

พระอาจารย์อะเฟาะ เทพกวีศรีชาวมอญ
นาริสา เดชสุภา

HOW FORESTS THINK
บัณฑิต ไกรวิจิตร

วิจารณ์หนังสือ
SHUT DOWN กรุงศรี
ศุภารมย์ ประสาทแก้ว