วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) ศิลปะ อุดมการณ์ชาติ อารยธรรม
- การพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม / เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
- โนราคล้องหงส์: ความสยบยอมของความเป็นหญิงในพิธีโนราโรงครู / สันติชัย แย้มใหม่ และ จิรัชยา เจียวก๊ก
- การผลิตซ้ำอุดมการณ์และนิยามความเป็นอาหารไทยในยุคไร้พรมแดน กรณีศึกษารายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย / ปกรณ์ คงสวัสดิ์
- เรื่องเล่าความตายและ ‘ผีพม่า’: ถิ่นที่, ความเป็นอื่นกับการเมืองเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมของแรงงานอพยพจากประเทศเมียนมาร์ / ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
- ดาวเด่นกีฬาดัง (ยกน้ำหนัก) น้องสาวตัวน้อยแห่งรัฐชาติไทย: การต่อรองการเมืองเรื่องเพศสถานะในสังคมไทย / สุกฤตยา จักรปิง
- สังคมอินเดียโบราณ: ภาพสะท้อนที่ปรากฏในคัมภีร์อวทาน - ศตกะ / สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
- วิจารณ์หนังสือ ราชันผู้พลัดแผ่นดิน เมื่อพม่าเสียเมือง / สุระ พิริยะสงวนพงศ์