วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2557) ชุมชน สังคม ความเชื่อ: ในการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลา
- บทความพิเศษ แนวการวิเคราะห์สังคมเมืองกับความเป็นสมัยใหม่ /นลินี ตันธุวนิตย์
- ทุนทางสังคมกับการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเพาะปลูกสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี /แม้นหมาย อรุณชัยพร
- ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม /จิตกวี กระจ่างเมฆ
- กว่าแหล่เมืองไตในการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลา /ประทีป ฉายลี
- คำว่า “ศรีฆนะ” ในจารึกกัมพูชา: “นิกาย” หรือ “นิรมาณกาย” /พิชญา สุ่มจินดา
- ความหลากหลายของภาพชูชก: เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา /ชาญคณิต อาวรณ์
- วิจารณ์หนังสือ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางไทยศึกษา ของ อิฌิอิ โยะเนะโอะ (Ishii Yoneo) /เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์