วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) "43 ปี ของความเป็น "ไทย" (คดี) รู้และเข้าใจความเป็นไปของสังคม
- บทความพิเศษ--เพศภาวะ เพศวิถี และครอบครัวของสยามในอดีต ศึกษาจากความสัมพันธ์หญิงชายในเสภาขุนช้างขุนแผน/ คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร
- การอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี/ อุษา รุ่งโรจน์การค้า
- การมองพันท้ายนรสิงห์ในบริบททางประวัติศาสตร์ไทย/ ธนพงศ์ จิตต์สง่า
- ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ถอดบทเรียน พัฒนาการ และวิเคราะห์กระบวนการเครือข่ายผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4 กรณีศึกษา/ วารุณี โอสถารมย์, สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร, อาสา คำภา และ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
- การจัดการตลาดเก่าเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา/ มนัญญา แก้วกับเพชร และ สุพัชรจิต จิตประไพ
- วิจารณ์หนังสือ --สื่อที่ใช่ ของใครที่ชอบ: การ์ตูน/ โทรทัศน์ท้องถิ่น/ แฟนคลับ / ณัฐพัชร นาคะ
- แนะนำหนังสือ --King by Virtue: Reflections on the Life-long Endeavor of King Bhumibol of Thailand/ นาริสา เดชสุภา