วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556) "ไทย" ร่วมสมัย ความเป็นไปในบริบททางวัฒนธรรม
- การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจำชาติไทย สำหรับนำเสนอระดับนานาชาติ / ดนัย เรียบสกุล
- การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการจัดเทศกาลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในห้างสรรพสินค้า/ ณัฐชนก ดวงใจ
- สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาพระราชวังปฐมนคร จังหวัดนครปฐม/ เจษฎาพร ศรวิชัย
- วิถีของธรรมชาติกับสังคมเทคโนโลยีในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่/ นิตยา แก้วคัลณา
- เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยากับการปฏิวัติผลัดแผ่นดิน ค.ศ. 1688/ กำพล จำปาพันธ์
- บทความพิเศษ ปี่พาทย์มอญและเพลงมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีงานมงคล/ พิศาล บุญผูก
- บทปาฐกถา พระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ นรนิติ เศรษฐบุตร
- วิจารณ์หนังสือ มาร์กซ์และสังคมนิยม/ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร