วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม: ความเปลี่ยนแปลงในกระแสวัฒนธรรม
- บทความพิเศษ ศาสนาความเชื่อ และการท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณผ่านเทศกาลงานประเพณีพิธีกรรม / ชนัญ วงษ์วิภาค
- บุญข้าวประดับดิน: พิธีกรรม ความเชื่อ และการเปลี่ยนแปลง /พสุธา โกมลมาลย์
- หฺมฺรับ และประเพณีงานเดือนสิบ: พิธีกรรมและความปลี่ยนแปลงในกระแสการท่องเที่ยว/ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
- อ่านความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังในรัชกาลที่ 9 ที่พระพุทธรัตนสถาน พระบรมมหาราชวัง/ วารุณี โอสถารมย์
- อุปสรรคของการจัดการความรู้: กรณีศึกษาขององค์กรไทยแห่งหนึ่ง / มงคลชัย วิริยะพินิจ
- วิจารณ์หนังสือ เยี่ยมเรือน เยือนอดีต/ สุระ พิริยะสงวนพงศ์