วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มษายน - กันยายน 2555) [บาง] ทัศนะของ “ความเป็นไทย”: ธรรมวิทยา ศาสนา สถาปัตย์ และชาติพันธุ์
- พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท: ภาพสะท้อนธรรมวิทยาแห่งพลเมืองในสังคมการเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/ อาสา คำภา
- พัฒนาการงานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทย/ นิรันดร ทองอรุณ
- เขียนความเป็นไทย: งานชาติพันธุ์นิพนธ์ของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์/ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
- เวทมนตร์ของจํานวน และการเมืองของการมอง (ไม่) เห็น: บทเริ่มต้นศึกษา“คาทอลิก” กลุ่มน้อยนิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย/ พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
- วิจารณ์หนังสือ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี/ ศุภารมย์ ประสาทแก้ว