วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555) สินค้า  วัฒนธรรม  พรมแดน: การเดินทางข้ามพื้นที่และกรอบจารีต
- สำรวจการค้าข้ามชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง ค.ศ.1911 - 1939/ พ.ศ. 2454 - 2482: เส้นทางคาราวาน ผู้คน และสินค้า/ วราภรณ์ เรืองศรี
- ศึกเชียงตุง พ.ศ. ๒๓๙๒ – ๒๓๙๗: สงครามจักรพรรดิราชยุคสุดท้ายในประวัติศาสตร์สยามประเทศ/ ร้อยโทหญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม
- พุทธจิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้านมอญวัดไทรอารีรักษ์: ภาพสะท้อนวัฒนธรรมความตายชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดราชบุรี/ สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
- ผับเพื่อชีวิต: กระบวนการแปรรูปเพลงเพื่อชีวิตในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม/ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
- บทความพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
- วิจารณ์หนังสือ เสรีไทย: ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย/ วารุณี โอสถารมย์