วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2554 - กันยายน 2554) ผู้คนและวิถี วัฒนธรรมอดีต-ชีวิตปัจจุบัน
- คนสุโขทัยยุคบุกเบิกมาจากลุ่มน้ำแดงในเวียดนาม: หลักฐานจากภาษาในปฏิทินโบราณและจารึกสุโขทัย / วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
- ความจริงที่แท้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต: กรณีศึกษาตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี/ เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
- ปู่แสะย่าแสะ: อารักษ์ ผีเมือง เจนบ้านเจนเมืองในตำนานและประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่/ อาสา คำภา
- รูปแบบผสมของศิลปะวัดไทยในแหลมมลายู: กรณีศึกษาวัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย/ ปัญญา เทพสิงห์ และ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
- สิทธิทางวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์/ ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร
- ระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยด้านไทยศึกษา/ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
- วิจารณ์หนังสือ คนเมือง: ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่ พ.ศ. 2317 - 2552/ อาสา คำภา