วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554) มายาคติและจิตนาการ: ผ่านบ้าน วัด เมืองและวรรณกรรม
- มัสยิดโบราณ 300 ปี: มายาคติทางการเมืองในสถานการณ์ความรุนแรงพื้นที่ภาคใต้ /วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
- เมืองสงขลาก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2318-2398 / สิทธิพร ศรีผ่อง
- กรุงและเมืองในเรื่องเล่าหนังสือคำกลอนเสภาขุนช้างขุนแผน: ภูมิทัศน์และการสื่อความหมายมหานครและนครชนบทในไตรภูมิ/ วารุณี โอสถารมย์
- เพราะว่า...เป็นมากกว่าแค่ “นิยาย” : บททดลอง “อ่าน” และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความนิยมนิยายรักวัยรุ่น/ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
- พัฒนาการลวดลายผ้าพื้นเมืองจากครัวเรือนสู่ภาคธุรกิจ/ ขนิษฐา จิตชินะกุล
- วิจารณ์หนังสือ รัฐฉาน (เมืองไต): พลวัตของชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย/ เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ความเห็นต่อคำร้อง: กองกำลังต่างชาติยึดครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารและพื้นที่รอบปราสาท / ม.ล.วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์