วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (เมษายน - กันยายน 2553) ความจริงกับวาทกรรม เรื่องราว เรื่องเล่า ในสังคมไทย
- หัวใจของบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก/ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
- วาทกรรมความยากจนในสังคมไทย/ สามชาย ศรีสันต์
- ค่านิยมที่สะท้อนจากความหมายของนามฉายาของพระสงฆ์ไทย/ อำนาจ ปักษาสุข
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและตีความแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ/ อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร
- A Comparative Study of American and Thailand Relations During Thaksin Regime (2001-2006) and Military Regime (2006-2007)/ Oratai Soparat
- วิจารณ์หนังสือ ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด/ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ศาลโลกจากคำร้องของกัมพูชา 2011 แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในวงวิชาการ/ ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์