วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553) "เก่า-ใหม่" วิถีไทยและรสนิยม
- เครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน/ อนุชา ทีรคานนท์
- พุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคม: วิถีแห่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาสังคมไทยปัจจุบัน/ ภัทรพร สิริกาญจน
- พระราชปุจฉา: ประเพณีและวรรณคดี/ พิสิทธิ์ กอบกุญ
- ผู้ดีเก่า คนรวยใหม่ และการอธิบายชนชั้นกลางไทยผ่านสวนในบ้าน/ อมต จันทรังษี
- ประเพณีแต่งงานบนเส้นทางธุรกิจ/ ขนิษฐา จิตชินะกุล
- กวามโตเมืองไทยโซ่ง/ ทวี สว่างปัญญางกูร
- วิจารณ์หนังสือ ประวัติ แนวความคิด และวิธีค้นคว้าวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย/ อิสรา อุปถัมภ์
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ เอ็มโอยู 2543 หนังสือสัญญาที่จัดทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะทำให้ไทยต้องเสียดินแดน/ สุวันชัย แสงเอี่ยมสุข