วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

cover62

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  (เมษายน - กันยายน 2552) ผู้นำ อำนาจ ความฝันอันสูงสุดกับการอยู่ร่วมกัน
- อุปนิสัยผู้นำ: ภาพสะท้อนจากติโต/ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
- อภิปรายความด้านภาษาและวัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโต/ เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์
- ความคิดเห็นเรื่อง ผู้ดี กับความเป็นสุภาพบุรุษในทัศนะของศรีบูรพา: การวิพากษ์และการตอบโต้ของปัญญาชนชั้นกลางผ่านพื้นที่วรรณกรรม/ สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
- ที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง ปภัสสร เธียรปัญญา
- ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบวนเกษตร: การสร้างอัตลักษณ์เพื่อต่อสู้กับความยากจน/ สามชาย ศรีสันต์
- แนะนำหนังสือ เล่าเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอก, นาฎศิลป์และดนตรีไทย, ดนตรีพิธีกรรม และเกิด แก่ เจ็บ ตาย: วิถีไทยในผืนผ้า/ นาริสา เดชสุภา
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ "นโยบายตื่นทอง" ของกรมทรัพยากรธรณีและการผลักดันกฎหมายแร่ฉบับใหม่/ เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์