วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

cover61

เนื้อหาภายในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552) การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานทางวัฒนธรรม
- พุทธศาสนากับพลวัตชาติพันธุ์ในรัฐฉาน กรณีศึกษาครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร/ เสมอชัย พูลสุวรรณ
- ความขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับคณะราษฎร์และกรณีสละราชสมบัติ พ.ศ.2477/ อาสา คำภา
- ขุนเจืองธรรมิกราช: การเมืองอัตลักษณ์ในตำนานวีรบุรุษจากคติความเชื่อดั้งเดิมสู่พุทธศาสนา/ กำพล จำปาพันธ์
- งานวิจัยโดยประชาชน: มิติใหม่ของการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม เชิงบูรณาการของชุมชนไทย/ อุสา สุทธิสาคร
- วิถีเส้นขนาน: การอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/ เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
- หนึ่งเดียวอักขระไท ไทกวี่เจิว/ ทวี สว่างปัญญางกูร
- วิจารณ์หนังสือ Working in women's Archives: Researcheing women's Private Literature and Archives Documents/ วารุณี โอสถารมย์
- ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ข้อคิดเห็นต่อพระราชบัญญติว่าด้วยแร่/ เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์