วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2132
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 1038
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 733
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 767
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 682
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 793
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 865
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 825
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 827
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 840
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 812
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 854
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 664
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 777
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 783
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 967
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 781
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 825
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 1026
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 1122
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 999
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 1038
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 1045
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 865
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 475
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 601
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 619
28. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 626
29. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 764