วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1785
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 861
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 576
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 614
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 523
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 629
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 698
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 672
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 681
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 687
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 637
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 707
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 517
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 618
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 643
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 804
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 629
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 645
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 846
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 936
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 789
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 659
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 832
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 663
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 258
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 375
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 309