วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1857
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 894
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 603
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 637
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 552
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 658
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 727
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 699
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 705
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 714
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 683
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 734
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 544
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 643
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 666
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 837
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 653
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 677
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 876
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 974
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 823
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 692
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 866
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 695
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 298
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 420
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 409