วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1502
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 739
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 467
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 513
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 427
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 525
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 591
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 582
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 591
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 571
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 544
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 614
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 418
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 522
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 552
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 691
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 534
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 548
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 741
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 820
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 658
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 540
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 688
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 526
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 60
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 86