วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1891
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 911
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 618
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 651
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 563
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 668
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 742
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 710
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 719
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 728
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 700
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 748
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 560
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 657
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 682
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 853
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 666
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 691
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 891
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 991
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 841
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 728
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 886
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 712
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 318
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 442
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 437
28. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 454
29. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 466