วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2027
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 976
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 675
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 715
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 623
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 740
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 807
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 769
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 781
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 789
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 754
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 804
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 616
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 717
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 735
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 913
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 723
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 762
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 965
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 1056
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 926
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 907
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 970
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 787
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 401
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 523
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 529
28. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 548
29. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 630