วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1697
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 812
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 532
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 571
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 482
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 585
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 656
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 628
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 641
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 643
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 597
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 665
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 475
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 576
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 599
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 758
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 588
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 600
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 800
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 890
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 738
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 614
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 780
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 615
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 206
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 314
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 217