วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1608
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 775
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 498
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 541
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 454
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 554
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 622
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 606
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 614
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 612
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 568
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 638
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 452
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 550
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 575
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 723
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 559
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 573
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 766
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 853
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 696
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 576
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 728
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 563
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 142
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 233
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 58