วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1637
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 793
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 509
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 557
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 466
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 566
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 636
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 615
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 622
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 624
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 580
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 649
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 462
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 563
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 586
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 737
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 574
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 583
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 780
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 869
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 713
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 592
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 751
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 589
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 175
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 270
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 126