วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1981
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 954
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 652
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 689
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 604
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 718
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 782
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 748
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 756
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 769
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 734
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 787
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 596
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 694
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 712
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 890
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 702
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 733
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 940
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 1031
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 899
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 866
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 941
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 765
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 371
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 496
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 499
28. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 515
29. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 572