วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1535
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 751
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 476
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 523
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 435
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 536
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 602
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 592
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 599
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 585
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 555
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 622
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 430
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 531
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 560
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 702
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 545
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 557
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 749
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 828
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 668
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 551
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 709
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 540
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 92
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 141