วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2087
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 1005
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 704
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 744
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 651
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 771
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 838
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 800
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 803
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 815
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 784
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 835
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 642
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 749
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 760
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 941
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 751
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 798
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 996
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 1094
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 975
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 978
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 1010
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 833
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 437
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 565
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 585
28. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 599
29. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 705