วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1930
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 921
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 629
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 665
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 575
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 681
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 757
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 722
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 732
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 743
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 711
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 761
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 573
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 670
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 695
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 866
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 682
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 708
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 910
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 1006
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 865
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 744
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 907
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 733
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 337
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 459
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 456
28. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 479
29. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 512