วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1838
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 884
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 598
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 633
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 544
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 650
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 718
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 694
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 700
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 705
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 676
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 732
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 543
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 640
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 663
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 832
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 650
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 667
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 871
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 964
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 816
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 682
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 858
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 691
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 289
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 412
27. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 372