วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ (จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท)

Title Hits
01. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 1574
02. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 763
03. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 486
04. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 530
05. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 444
06. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 544
07. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 612
08. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 600
09. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 606
10. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 598
11. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 561
12. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 629
13. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 441
14. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 541
15. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 566
16. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 712
17. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 552
18. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 563
19. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 757
20. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 839
21. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 685
22. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 565
23. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 719
24. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 550
25. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 116
26. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 185