1. ชื่อ- นามสกุล: นายสุระ  พิริยะสงวนพงศ์ 

2. ตำแหน่งงานนักวิจัย

3. ความสนใจทางวิชาการ:

             สถาปัตยกรรมและประติมากรรมพม่า

             ภาษาพม่า

             สัญลักษณ์ในศิลปกรรม

 

4. ผลงาน/ประสบการณ์

 

4.1 บทความประเภทอื่น ๆ 

4.1.1 (2555) การจำแนกความแตกต่างทางสถาปัตยกรรมระหว่างเจดีย์พม่ากับมอญ พร้อมทั้งตัวอย่างที่พบในประเทศไทยเอกสารประกอบโครงการบริการวิชาการ เรียนรู้เรื่องไทยเข้าใจเพื่อนบ้าน. 13 กันยายน 2555 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.1.2 (2555) “ร่องรอยวังหน้า’ จุดเชื่อมต่อกาลเวลาบนพื้นที่ธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์บนพื้นที่วังหน้า-ธรรมศาสตร์. สิงหาคม 2555. หน้า 51-63.

4.1.3 (2554) “ตึกโดมธรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมนอกแบบของคณะราษฎร จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์. ฉบับที่ 15(มิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555). หน้า 82-95.  

 

4.2  งานหนังสือ

4.2.1 (2554) นามานุกรมธรรมศาสตร์ 77 ปี 77 คำ เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 2554.

 

4.3  งานบรรยาย/การเสนอผลงาน  

4.3.1 (2555) “การนำเสนอนัยยะทางศิลปะผ่านพุทธศิลป์ 29-30 กันยายน 2555 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.3.2 (2555) “ศิลปะไทย : นัยยะแห่งการสื่อสาร 28 กันยายน 2555  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.3.3 (2555) “โบราณสถานในถิ่นฐานชาวมอญ ในประเทศพม่า” 13 กันยายน 2555 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.3.4 (2555) “ประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย 10,17 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

4.3.5 (2555) “พัฒนาการทางการเมืองไทย 16 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.