1. ชื่อ- นามสกุล: นางสาวศุภารมย์   ประสาทแก้ว

2. ตำแหน่งงานนักวิจัยปฎิบัติการ

3. ความสนใจทางวิชาการ: 

          ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมือง

          ศิลปวัฒนธรรม

4. ผลงาน/ประสบการณ์

                        -