1. ชื่อ- นามสกุล:    นายอาสา คำภา

2. ตำแหน่งงาน        นักวิจัย

3. ความสนใจทางวิชาการ:

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ

 

4. ผลงาน/ประสบการณ์

 

4.1 ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

4.1.1 (2556) ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาเครือข่ายประชาสังคมเมืองเชียงใหม่กับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เครือข่ายเมืองศิลป์อุบลราชธานี เครือข่ายชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม และเครือข่ายตลาดเก่าและตลาดน้ำ (นักวิจัยร่วมโครงการ).

4.1.2 (2555) งานวิจัยเรื่อง พระธาตุเสด็จ วัด ชุมชน คน พิพิธภัณฑ์ (ผู้ร่วมวิจัย) รับทุนจากวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง

4.1.3 (2554) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านนางเลิ้ง งบประมาณจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วมวิจัย)

4.1.4 (2553) งานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนผ่านและการสลายตัวของระบบการเมืองการปกครองรัฐไท ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ล้านนา รัฐฉาน  สิบสองปันนา และ หลวงพระบาง (หัวหน้าโครงการ) รับทุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.1.5 (2553) งานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดปทุมธานี” (ผู้ร่วมวิจัย) รับทุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

4.1.6 (2552) งานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมและคติความเชื่อการเลียงผีปู่แสะย่าแสะ อารักษ์เมืองเชียงใหม่” (หัวหน้าโครงการ) รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2551

4.1.7 (2551) งานวิจัยเรื่อง พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเมืองไทย ระหว่างปี พ.ศ.2500  2535 (หัวหน้าโครงการ) รับทุนจาก คุณวิมลพรรณ ปีตวัฒนชัย  ในนามธนาคารแห่งประเทศไทย

 

4.2  บทความวิชาการ 

4.2.1 (2557) "ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ถอดบทเรียน พัฒนาการและวิเคราะห์กระบวนการเครือข่ายผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4 กรณีศึกษา". วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557). หน้า 127-198.

4.2.2 (2555) พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท: ภาพสะท้อนธรรมวิทยาแห่งพลเมืองในสังคมการเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2555)

4.2.3 (2554) "ปู่แสะย่าแสะ: อารักษ์ ผีเมือง เจนบ้านเจนเมืองในตำนานและประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่". วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2554) 

4.2.3 (2552) บทความ ความขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ กับคณะราษฎรและกรณีสละราชสมบัติ พ.ศ. 2477. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

4.2.4 (2549) บทความ รัฐฉานและคนใหญ่ในช่วงสมัยอาณานิคม. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

 

4.3  บทความประเภทอื่น ๆ

4.3.1 (2555) บทความ “วังหน้า ในประวัติศาสตร์สมัยจารีต พัฒนาการและความเป็นสถาบันทางการเมือง ลงพิมพ์ในหนังสือ ประวัติศาสตร์บนพื้นที่ วังหน้า  ธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมฉลองวาระ 50 ปี การสถาปนาคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.3.2 (2552) บทบรรณาธิการ เรื่อง สนธิสัญญาและการต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผลสืบเนื่องจากสยามเก่าสู่โลกาภิวัตน์ เนื่องในวาระฉลอง 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

4.3.3 (2551) บทวิจารณ์หนังสือ คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม ความเป็นไทย เล่ม 2 ยุคจอมพลสฤษดิ์  ถึงทศวรรษ 2530. ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ สายชล สัตยานุรักษ์.วารสารไทยคดีศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 1

4.3.4 (2550) บทความเรื่อง  วัฒนธรรมพุทธศาสนากับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอำนาจการเมืองในสิบสองปันนา. ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เอกภาพและความหลากหลาย. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9  10 สิงหาคม 2550

4.3.5 (2549) แนะนำหนังสือ ฟ้าเดียวกัน  วิพากษ์ กอส. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน  มิถุนายน 2549 ธนาพล อิ๋วสกุล และคณะ. วารสารไทยคดีศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 2

 

4.4  งานบรรณาธิการ

4.4.1 (2552) บรรณาธิการ เอกสารสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สนธิสัญญาและการต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผลสืบเนื่องจากสยามเก่าสู่โลกาภิวัตน์ เนื่องในวาระการร่วมเฉลิมฉลอง 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) วาระเฉลิมฉลอง พ.ศ. 2551  2552

 

4.5  งานบรรยาย/การเสนอผลงาน

4.5.1 (2555) อาจารย์พิเศษวิชา ศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 01470111 หมู่ 150 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ คติความเชื่อดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนการเข้ามาของวัฒนธรรมฮินดู  พุทธ และ อิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดู  พุทธ ต่อสังคมวัฒนธรรมอุษาคเนย์

4.5.2 (2555) อาจารย์พิเศษวิชา ไทยศึกษา 202204 (Thai Studies) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวข้อ พลวัตการเมืองไทย และ ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

4.5.3 (2554) วิทยากรอภิปราย (ร่วม) โครงการบริการวิชาการ การเมืองว่าด้วยเรื่องพิธีกรรมเลี้ยงผีเมือง กรณีศึกษา ปู่แสะย่าแสะ อารักษ์ เมืองเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 มิถุนายน 2554

4.5.4 (2554) วิทยากรอภิปราย (ร่วม ) โครงการสร้างเสริมพัฒนาวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิต หัวข้อ ระเบียบวิธีการศึกษาท้องถิ่น/ชุมชน จัดโดย สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 15 มีนาคม 2554

4.5.5 (2550) เสนอผลงานวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมพุทธศาสนากับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอำนาจการเมืองในสิบสองปันนา. ในการประชุมวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เอกภาพและความหลากหลาย. จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9  10 สิงหาคม 2550