1. ชื่อ- นามสกุล: ดร. สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร

2. ตำแหน่งงานนักวิจัย

3. ความสนใจทางวิชาการ:

             ประวัติศาสตร์ศิลปะ

             ประวัติศาสตร์

 

4. ผลงาน/ประสบการณ์

 

4.1 ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

4.1.1 (2555) ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาเครือข่ายประชาสังคมเมืองเชียงใหม่กับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เครือข่ายเมืองศิลป์อุบลราชธานี เครือข่ายชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม และเครือข่ายตลาดเก่าและตลาดน้ำ (นักวิจัยร่วมโครงการ).

4.1.2 (2554) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านนางเลิ้ง งบประมาณจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วมวิจัย)

4.1.3 (2553) รายงานวิจัยเรื่อง การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. (นักวิจัยร่วมโครงการ).

4.1.4 (2552) รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ประดับสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี. (หัวหน้าโครงการ).

4.1.5 (2552) รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเทศกาลงานประเพณีเพื่อการตลาดการท่องเที่ยว. (นักวิจัยร่วมโครงการ).

4.1.6 (2551) รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรมพระปฐมเจดีย์ เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยว. (หัวหน้าโครงการ).

 

4.2  บทความวิชาการ

4.1.1 (2557) "ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ถอดบทเรียน พัฒนาการและวิเคราะห์กระบวนการเครือข่ายผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4 กรณีศึกษา". วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557). หน้า 127-198.

4.2.2 (2555) "พุทธจิตรกรรมฝาผนังพื้นบ้านมอญวัดไทรอารีรักษ์: ภาพสะท้อนวัฒนธรรมความตายชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดราชบุรี". วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555).

4.2.2 (2552) “ปริศนาสถูปหินสมัยทวารวดี ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในหนังสือเรื่อง งานพระเมรุศิลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง  กระทรวงวัฒนธรรม

4.2.3 (2552) มหรสพสมโภช และการละเล่นในงานพระเมรุ สู่งานจิตรกรรมฝาผนังงานพระบรมศพพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในหนังสือ งานพระเมรุศิลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง  กระทรวงวัฒนธรรม  

4.2.4 (2551) “ลวดลายปูนปั้นสมัยทวารวดี ลงพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นอารยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

4.2.5 (2549) “เสน่ห์งานศิลปกรรมท้องถิ่นจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเก่าวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  วารสารไทยคดีศึกษา  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2549  กันยายน 2549)

 

4.3  บทความประเภทอื่น ๆ

4.3.1 (2551) บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2551  กันยายน 2551).

4.3.2 (2550) บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ชาวอยุธยาที่เมืองสะกาย ตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2549  มีนาคม 2550)         

 

4.4  งานบรรยาย/การเสนอผลงาน

4.4.1 (2550) นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเก่า วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์