1. ชื่อ- นามสกุล: นางสาวนาริสา เดชสุภา

2. ตำแหน่งงานนักวิจัยชำนาญการ

3. ความสนใจทางวิชาการ:

            ภาษา 

            พุทธศาสนา 

 

4. ผลงาน/ประสบการณ์

 

4.1 ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

4.1.1 (2554) รายงานวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตามโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร. (ผู้ร่วมโครงการ).  

4.1.2 (2544) รายงานวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านบริเวณรอบทะเลสาบเขมร. (หัวหน้าโครงการ).

          

4.2 บทความประเภทอื่น ๆ                 

4.2.1  (2548) บทความแปล ผ้าบรรพบุรุษของชาวมอญ. แปลจากบทความวิจัยเรื่อง Mon Ancestral Textiles ของพิริยะ ไกรฤกษ์. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน  กันยายน 2548).

4.2.3  (2546) บทความแปล “Red Tai: The Change of Ethnic Identity”. แปลจากบทความวิจัยเรื่อง ไทแดง การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์กลุ่ม ของสุมิตร ปิติพัฒน์. Indian Journal of Tai Studies. Vol.3 March, 2003. p. 43-52.

 

4.3  งานบรรณาธิการ

4.3.1 (2554) ครูมนตรีกับการอนุรักษ์และถ่ายทอดดนตรีไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระ 111 ปีชาตกาลครูมนตรี ตราโมท พุทธศักราช 2554. กรุงเทพมหานครสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.3.2 (2552) นาฏศิลป์และดนตรีไทย. รายงานการสัมมนาและสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย พุทธศักราช 2515. พิมพ์ครั้งที่ 3 ตุลาคม 2552. กรุงเทพมหานครสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.3.3 (2552) ดนตรีพิธีกรรมเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 พุทธศักราช2552. กรุงเทพมหานครสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.3.4 (2551) Thai Societies in a Transnationalized World. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ The 10th International Conference on Thai Studies. January 9-11, 2008. กรุงเทพมหานคร:สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.3.5  (2541) ตำนานเกี่ยวกับท้าวฮุ่งท้าวเจือง: มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวโรกาส 72 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2538. กรุงเทพมหานครสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.