1. ชื่อ- นามสกุล: นางสาวเทียมจิตร์    พ่วงสมจิตร์                    

2. ตำแหน่งงานนักวิจัยชำนาญการพิเศษ

3. ความสนใจทางวิชาการ:

             การวิเคราะห์วรรณกรรม

             คติชนวิทยา

             กลุ่มชาติพันธุ์ไท

4. ผลงาน/ประสบการณ์

 

4.1 ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

4.1.1 (2552) “อภิปรายความด้านภาษาและวัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโต”  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การอภิปรายความบทพระราชนิพนธ์ติโต”  (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียรหัวหน้าโครงการใหญ่). (นักวิจัยเครือข่าย).

4.1.2 (2551) รายงานวิจัยเรื่อง กำเนิดและพัฒนาการของ การประปา กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทย.  (หัวหน้าโครงการ).

4.1.3 (2546) รายงานวิจัย เรื่อง “ไย้  ไต  และเกาลาน:  กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ”   (ผู้วิจัยร่วมโครงการ).

4.1.4 (2546) รายงานวิจัย เรื่อง “ไทแดงที่อำเภอบาเทื้อก  จังหวัดแทงหัว  ประเทศเวียดนามสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (ผู้วิจัยร่วมโครงการ).

4.1.5 (2545) รายงานการวิจัย เรื่อง “ครื่องจักสานของพวนในประเทศลาวและไทย”  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย  เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมพวนในประเทศลาวและไทย:  (ดร. วราภรณ์  พันธุ์วงศ์กล่อมหัวหน้าโครงการใหญ่).

4.1.6 (2543) รายงานวิจัย เรื่อง “ศาสนาและพิธีกรรมในชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลสาบเขมร ประเทศ      สาธารณรัฐประชาชนกัมพูช”  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง ประวัติและพัฒนาการของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลสาบเขมร อำนาจ  บุญศิริวิบูลย์  หัวหน้าโครงการใหญ่).

 

4.2  บทความวิจัย 

4.2.1 (2552) “อภิปรายความด้านภาษาและวัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโต’ ”.  วารสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2552). หน้า 37 -107.

4.2.2 (2551) “กำเนิดการประปาในสมัยรัชกาลที่ 5 กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทย”. วารสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน  กันยายน 2550) หน้า 72  141.

4.2.3 (2551) “The Puyi in South China and in North Vietnam”.  Tai Culture. Vol.20 (2007).  p. 109-118.

4.2.4 (2544) “วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชุนหมู่บ้านริมทะเลสาบเขมร” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอินโดจีน ครั้งที่ 1  “อินโดจีนในกระแสการเปลี่ยนแปลง. ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  หน้า 141161.

4.2.5 (2544) “ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลสาบเขมร.  จุลสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 17 ฉบับที่ 14 (พฤษภาคม -กรกฎาคม 2544)  หน้า 2639.

 

4.3  บทความวิชาการ

4.3.1 (2548) เกี่ยวกับไทยศึกษา.  วารสารวิชาการลานปัญญา.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม  ธันวาคม 2548.

4.3.2 (2546) “ประสบการณ์จากสนาม เมื่อไปทำงานกับอาจารย์สุมิตร.  บทความวิชาการและความทรงจำเนื่องในโอกาสเกษียณอายราชการรองศาสตราจารย์ สุมิตร   ปิติพัฒน์ .  กรุงเทพมหานครซันต้าเพลส หน้า233248.

4.3.3 (2544) “เครื่องจักสานในวิถีชีวิตชาวพวนเชียงขวาง”  จุลสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2  (พฤศจิกายน – มกราคม 2544). หน้า 4056.

4.3.4 (2544) “ ‘หมาก  ในวัฒนธรรมและคำไทย30 ปี ไทยคดีศึกษา.  ที่ระลึกในวโรกาส สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาธรรมศาสตร์ มีอายุครบ 30 ปี 3 มีนาคม 2544. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.3.5 (2541) “เพลงไทยสำเนียงมอญ : มรดกทางสังคมจากความสัมพันธ์ไทย-มอญ.  จุลสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2541). หน้า 2642.

 

4.4  บทความประเภทอื่น ๆ 

4.4.1 (2554) บทวิจารณ์หนังสือ “รัฐฉาน (เมืองไต)พลวัตของชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย”. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2553 – เมษายน  2554).

4.4.2 (2553) บทบรรณาธิการ “ ความจริงกับวาทกรรมเรื่องราว เรื่องเล่าในสังคม”. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน- กันยายน  2553).

4.4.3 (2553) บทบรรณาธิการ  “เก่า-ใหม่”; วิถีไทยและรสนิยม. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – 2552- มีนาคม 2553).

4.4.4 (2552) บทบรรณาธิการ  “ผู้นำ อำนาจ ความฝันอันสูงสุดกับการอยู่ร่วมกัน”. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน – กันยายน  2552).

4.4.5 (2552) บทบรรณาธิการ  “การเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหม่บนเส้นขนานทางวัฒนธรรม”. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2551 – มีนาคม  2552).

4.4.6 (2551) บทบรรณาธิการ “บุคลิกไทยในศิลปกรรม”. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน – กันยายน  2551).

4.4.7 (2551) บทบรรณาธิการ  “สารในสื่อ วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม”. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551).

4.4.8 (2551) บทแนะนำหนังสือจดหมายเหตุ Bangkok Recorder”วารสารโดมทัศน์.  ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –ธันวาคม 2551)  หน้า 44 - 52.

4.4.9 (2550) บทบรรณาธิการ  ต่อสู้และต่อรอง อำนาจรัฐกับการปฏิวัติวัฒนธรรม.  วารสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 (เมษายน  กันยายน 2550).

4.4.10 (2550) บทบรรณาธิการ  พื้นที่และมุมมอง เรื่องของไท(ย) ถึงสากล.  วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม 2549  มีนาคม 2550).

4.4.11 (2550) บทวิจารณ์หนังสือ คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม ความเป็นไทย เล่ม 1 ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคาม.  วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 (เมษยน  กันยายน 2550).หน้า 206-223.

4.4.12 (2549) บทบรรณาธิการ  สืบค้นเรื่องไท(ย): ความเป็นไปทางวัฒนธรรม. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน  กันยายน 2549).

4.4.13 (2549) บทบรรณาธิการ  ย้อนกำเนิด ...เกิดความหลากหลายวารสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 3  ฉบับที่ 1  (ตุลาคม 2548  มีนาคม 2549).

4.4.14 (2549) แนะนำหนังสือ ความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม.  วารสารไทยคดีศึกษา  ปีที่ 3  ฉบับ ที่ 1  (ตุลาคม 2548  มีนาคม 2549)  หน้า  291  296.

4.4.15 (2548) บทบรรณาธิการ  พลิกภาพอัตลักษณ์ไทย...ไม่โดดเดี่ยววารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน  กันยายน 2548).

4.4.16 (2548) บทบรรณาธิการ  มายาและตัวตนวิถีคิด วิถีคน.  วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2547- มีนาคม 2548).

4.4.17 (2548) แนะนำหนังสือ สำเนาพระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงพระยายมราช (ปั้น สุขุม)  กับประวัติเจ้าพระยายมราชวารสารโดมทัศน์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม  ธันวาคม 2548) หน้า 68  72.

 

4.5  งานบรรณาธิการ

4.5.1 (2554) วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – 2553- มีนาคม 2554). (บรรณาธิการผู้ช่วยบริหาร).

4.5.2 (2524) รวมแนวคิดหลากมุมมอง องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้.  มงคลชัย  วิริยะพินิจ (เขียน)เทียมจิตร์  พ่วงสมจิตร์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานครศ่องสยาม.

4.5.3 (2553) วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน  2553). บรรณาธิการผู้ช่วยบริหาร).

4.5.4 (2553) วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – 2552- มีนาคม 2553). (บรรณาธิการผู้ช่วยบริหาร).

4.5.5 (2552) วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน – กันยายน  2552). (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.6 (2552) วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552) (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.7 (2552) รวมผลงานโครงการธรรมศาสตร์ภาคฤดูร้อน 2009 (ครั้งที่ 1). ลอสแองเจลิส: สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ภาคใต้.  158 หน้า

4.5.8 (2551) วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน – กันยายน  2551)  (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.9 (2551) วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551).  (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.10 (2550) วารสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 (เมษายน  กันยายน 2550).  (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.11 (2550) วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2549  มีนาคม 2550)  (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.12 (2547) วารสารไทยคดีศึกษา  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน  กันยายน 2549)  (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.13 (2549) วารสารไทยคดีศึกษา  ปีที่ 3  ฉบับที่ 1  (ตุลาคม 2548  มีนาคม 2549)  (ผู้ช่วบรรณาธิการบริหาร).

4.5.14 (2548) วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  (เมษายน  กันยายน   2548)  (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.15 (2548) วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม 2547- มีนาคม 2548)  (ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร).

4.5.16 (2547) รายงานประจำปี 2546  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษา

4.5.17 (2546) บทความวิชาการและความทรงจำเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการรองศาสตราจารย์สุมิตร  ปิติพัฒน์.  กรุงเทพมหานคร ซันต้าเพลส.

4.5.18 (2545) จุลสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 18  ฉบับที่ 3

4.5.19 (2554) จุลสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 18  ฉบับที่ 1.

4.5.20 (2543) ประวัติเมืองสิงห์. เอกสารอัดสำเนา.

4.5.21 (2542) จุลสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 16  ฉบับที่ 1.

4.5.22 (2539) จุลสารไทยคดีศึกษา.  ปีที่ 12  ฉบับที่ 4.

 

4.6  งานหนังสือ 

4.6.1 (2553) เกิด แก่ เจ็บ ตายวิถีไทในผืนผ้า. กรุงเทพมหานครสถาบันไทยคดีศึกษา. (ผู้เขียนร่วม).

4.6.2 (2549) “โลกของคนไท” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 72 ปี ธรรมศาสตร์  พุทธศักราช 2549.

4.6.3 (2549) เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง เยือนถิ่นคนไทในเวียดนามเหนือ จัดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา.

 

4.7  งานบรรยาย/การเสนอผลงาน  

4.7.1 (2555) “ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา”. สำหรับนิสิตหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.7.2 (2555) “การเข้าสู่อาชีพและการเรียนรู้ของนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา จากอดีตสู่ปัจจุบัน” เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์  ปราโมช  สถาบันไทยคดีศึกษา

4.7.3 (2555) “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปรับปรุงข้อสอบกลาง (MCU Test)”. เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา.

4.7.4 (2554) “การประเมินคุณภาพรอบสาม ของ สมศ.”. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

4.7.5 (2552) “อภิปรายความด้านภาษาและวัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “ติโต”. เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม 2552 ณ โรงแรม เดอะ อยุธยา แกรนด์ โฮเตล.

4.7.6 (2552) “สามเดือนในลอสแอนเจลิสกับชีวิตครูอาสา”  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันไทยคดีศึกษา  ตึกอเนกประสงค์  ชั้น 9  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

4.7.7 (2550) ระเบียบวิธีวิจัยด้านไทยศึกษา”  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4.7.8 (2549) ระเบียบวิธีวิจัยด้านไทยศึกษา” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

4.7.9 (2549) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของคนไทในลุ่มแม่น้ำแดงตอนล่างกับตอนบน ในการสัมมนาทางวิชาการ โลกของคนไท ครั้งที่ 2คนไทในลุ่มแม่น้ำแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  ชั้น 2 อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์.