งานบริการวิชาการ

Natthaya
นางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการวิชาการ 
 โทร. 02-613-3203-5 กด 13
tanapiti
นายธนะปิติ ธิป๋า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 31
siwapol
ว่าที่ร้อยตรี ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 19
tanapiti
นายธนสาร จูจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 32