งานบริหารและธุรการ

 

jiranan
นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
โทร. 02-613-3203-5 กด 12
papimol
นางสาวภาพิมล จิรานุไชยวัฒนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 โทร. 02-613-3203-5 กด 15
blank
 
jutatip
นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี
บุคลากรชำนาญการ
 โทร. 02-613-3203-5 กด 18
prasan
นายประสาน เผือกหอม
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
 โทร. 02-613-3203-5 กด 17
saraporn
นางสาวสราพร หัตถากรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 โทร. 02-613-3203-5 กด 14
warunee
นางสาววารุณี นุ่มสำรวย
พนักงานสถานที่
(พนักงานเงินรายได้)
 โทร. 02-613-3203-5 กด 16
preechan
นายปรีชาญ เงินกระโทก
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
(พนักงานเงินรายได้)