งานบริหารและธุรการ

 

siriporn-1
นางจีระนันท์ วรพัฒน์พิมุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ
โทร. 02-613-3203-5 กด 14
jutatip
นางจุฑาทิพย์ ภู่มณี
บุคลากรชำนาญการ
 โทร. 02-613-3203-5 กด 17
blank
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 โทร. 02-613-3203-5 กด 15
prasan
นายประสาน เผือกหอม
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญการ
 โทร. 02-613-3203-5 กด 15
 warunee 
 นางสาวสราพร หัตถากรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-613-3203-5 กด 16
 warunee 
 นางสาววารุณี นุ่มสำรวย
พนักงานสถานที่
 PREECHAN
 นายปรีชาญ เงินกระโทก
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
โทร. 02-613-3204-5 กด 15